Biowyddoniaeth

 

Cynnwys

Mae Diploma Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru (Biowyddoniaeth) yn cefnogi dilyniant i raglenni gradd yn y gwyddorau a’r gwyddorau biofeddygol ac yn cyflwyno meysydd pwnc perthnasol i’r dysgwyr, gan gynnwys:

 • Bioleg
 • Cemeg
 • Ffiseg

 

Asesiad

Mae’r Diploma Mynediad i Addysg Uwch yn gymhwyster unedol ac mae’n cael ei asesu drwy asesiad parhaus. Mae’r dulliau asesu yn amrywiol ac yn adlewyrchu’r rhai y bydd dysgwyr yn dod ar eu traws mewn addysg uwch. Mae dulliau asesu yn cynnwys y canlynol

 • Traethodau
 • Cyflwyniadau llafar
 • Asesiadau/ arholiadau sydd â chyfyngiad amser
 • Trafodaethau academaidd
 • Adroddiadau ysgrifenedig 
 • Asesiadau ymarferol mewn labordy 

 

Ymhle rydw i'n gallu astudio?

Cynigir Diploma Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru (Biowyddoniaeth) yn y canolfannau canlynol:

 • Coleg Caerdydd a’r Fro
 • Coleg Gwent
 • Coleg y Cymoedd
 • Grŵp Llandrillo Menai
 • Coleg Sir Benfro

 

Llwybrau cynnydd posibl

Gall dysgwyr sy’n llwyddo i gwblhau’r Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Biowyddoniaeth) gael eu hystyried i ymuno â’r rhaglenni gradd canlynol gydag amryw o ddarparwyr addysg uwch (nid yw’r rhestr hon yn holl gynhwysfawr):

 • Biowyddorau
 • Gwyddor Fforensig
 • Gwyddor Amgylcheddol
 • Bioleg
 • Bioleg Bywyd Gwyllt Ryngwladol
 • Hanes Naturiol
 • Gwyddorau Biofeddygol
 • Technoleg Bwyd a Gwyddoniaeth
 • Gwyddor Gofal Iechyd
 • Technoleg Ddeintyddol
 • Nyrsio
 • Ymarfer Adran Lawdriniaethau
 • Ffisiotherapi
 • Bydwreigiaeth
 • Iechyd Galwedigaethol
 • Deieteg
 • Radiograffeg
 • Fferylliaeth
 • Gwyddorau Dynol
 • Cemeg.

Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Biowyddoniaeth) 40014575 C00/4856/9