Yn sgil cyhoeddi Fframwaith Rheoleiddio Arbennig Estynedig Cymwysterau Galwedigaethol Cymwysterau Cymru (12 Hydref 2020), mae Agored Cymru wedi paratoi dogfen ganllawiau fanwl i helpu gyda’r gwaith o asesu dysgwyr yn ystod y pandemig ym mlwyddyn 2020-21.
Cynghorir canolfannau cydnabyddedig i fewngofnodi i’w cyfrifon Agored Cymru i weld y dogfennau hyn drwy’r adran COVID-19.

Mae’n bwysig bod canolfannau’n glynu wrth y canllawiau yn y dogfennau.  Os bydd angen gwneud addasiadau, rhaid i Agored Cymru gymeradwyo’r rhain cyn iddynt gael eu rhoi ar waith.  Cwblhewch y ddogfen Cyflwyno Addasiadau asesu i roi gwybod i ni am unrhyw addasiadau rydych chi’n bwriadu eu gwneud.

Anogir canolfannau i gysylltu â ni os oes angen rhagor o gymorth neu arweiniad arnynt.


Yn yr amgylchiadau presennol mae swyddfeydd Agored Cymru ar gau, gyda’r holl staff yn gweithio o bell i sicrhau eich bod yn parhau i dderbyn gwasanaeth cwsmer ardderchog.

Daliwch ati i ddefnyddio’r un rhifau ffôn, sef 01248 670011 a 02920 747866. Fodd bynnag, gallwch osgoi amseroedd aros hirach nag arfer drwy anfon e-bost atom. Mae ein tîm llawn yn barod i ymateb yn brydlon iawn i ymholiadau e-bost.

Cofiwch ffonio ni os oes angen, ond rydym yn eich annog i e-bostio cefnogaeth.canolfan@agored.cymru. Byddwn yn monitro negeseuon e-bost i'r cyfeiriad hwn hyd yn oed yn agosach na’r arfer, felly dyma'r ffordd orau i'n cyrraedd.