Fframwaith Rheoleiddio Wrth Gefn Cymwysterau Galwedigaethol (VCRF)

Ar 24 Mawrth 2021, cyhoeddodd Ofqual ei Fframwaith Rheoleiddio Wrth Gefn Cymwysterau Galwedigaethol (VCRF) a fydd yn parhau i fod yn weithredol tan o leiaf 31 Awst 2021. Amodau, Gofynion a Chanllawiau VCRF

Cyn bo hir, bydd Cymwysterau Cymru yn cyhoeddi fersiwn o'r VCRF a fydd yn berthnasol i gymwysterau a gyflwynir yng Nghymru yn ystod yr un cyfnod.  Bydd y VCRF yn disodli'r Fframwaith Rheoleiddio Arbennig (EERF) a ddaeth i rym ar 6 Hydref 2020.

Mae Cymwysterau Cymru wedi bod yn gweithio'n agos gydag Ofqual a Rheoliad CCEA i sicrhau cymaint o gysondeb â phosibl i leihau’r baich ar gyrff dyfarnu.  O ganlyniad, bydd VCRF Cymwysterau Cymru yn cyd-fynd â'r fframweithiau y mae Rheoleiddwyr Ofqual a CCEA wedi’u rhoi ar waith, gyda rhai mân welliannau i adlewyrchu cylch gwaith Cymwysterau Cymru a chyd-destun Cymru. Darllen mwy...


Yn yr amgylchiadau presennol mae swyddfeydd Agored Cymru ar gau, gyda’r holl staff yn gweithio o bell i sicrhau eich bod yn parhau i dderbyn gwasanaeth cwsmer ardderchog.

Daliwch ati i ddefnyddio’r un rhifau ffôn, sef 01248 670011 a 02920 747866. Fodd bynnag, gallwch osgoi amseroedd aros hirach nag arfer drwy anfon e-bost atom. Mae ein tîm llawn yn barod i ymateb yn brydlon iawn i ymholiadau e-bost.

Cofiwch ffonio ni os oes angen, ond rydym yn eich annog i e-bostio cefnogaeth.canolfan@agored.cymru. Byddwn yn monitro negeseuon e-bost i'r cyfeiriad hwn hyd yn oed yn agosach na’r arfer, felly dyma'r ffordd orau i'n cyrraedd.


Beth sy'n newydd?

Edrychwch ar ein hunedau a’n cymwysterau diweddaraf

Digwyddiadau i ddod

+ Mwy