Sicrhau Ansawdd Mewnol

Tudalennau

Sicrhau Ansawdd Mewnol

Sicrhau Ansawdd Mewnol Mae Sicrhau Ansawdd Mewnol yn elfen hollbwysig o systemSicrhau Ansawdd Mewnol canolfan. Mae system Sicrhau Ansawdd Mewnol effeithiol a chadarn yn sicrhau bod pob dysgwr yn cael ei asesu yn deg ac yn gyson ir safon... Ewch i'r dudalen

Cydnabod Canolfannau

mae hyn yn cynnwys asesu dysgwyr a Sicrhau Ansawdd Mewnol. Rhaid i ganolfannau gael unigolyn (unigolion) syn gymwys i gwblhau gwiriadau Sicrhau Ansawdd Mewnol (neu syn fodlon cael ei hyfforddi). Rhaid i ganolfannau gael polisïau/ s... Ewch i'r dudalen

Sicrhau Ansawdd

holl diwtoriaid, aseswyr a swyddogion Sicrhau Ansawdd Mewnol Mynediad i Addysg Uwch ymgyfarwyddo â gofynion QAA syn ymwneud ag asesu a graddior Diploma Mynediad i Addysg Uwch, fel y manylir yn yr adnoddau y gellir cael mynediad atynt drwy... Ewch i'r dudalen

Gofynion a Chyfrifoldebau'r Ganolfan

syn gweithredu fel aseswr, swyddog Sicrhau Ansawdd Mewnol neu unrhyw aelod arall o staff sydd â buddiant personol yng nghanlyniad asesiad dysgwyr drwy gyflwyno ffurflen Cl1: Ffurflen Datganiad Gwrthdaro Buddiannau Canolfan. Hysbysu A... Ewch i'r dudalen

Sicrhau Ansawdd Allanol

Gall dangos gweithgareddau Sicrhau Ansawdd Mewnol effeithiol syn arwain at brosesau asesu o ansawdd uchel olygu llai o graffu or tu allan. Paratoi ar gyfer Sicrhau Ansawdd Allanol Ar ôl cytuno ar ddyddiad, bydd y Rheolwr S... Ewch i'r dudalen

2018 - 2019

Prisiau 2018 - 2019 Ffioedd Canolfan ar gyfer Aelodau Ffi Nodiadau Cydnabod canolfan - canolfannau newydd 800.00 Codir ffi safonol na ellir ei hawlion ôl ar gyfer y broses cydnabod canolfan a byddwn yn eich anfonebu amdani ar... Ewch i'r dudalen

Newyddion

Penodi Prif Weithredwr Newydd

Bydd Darren, sydd ar hyn o bryd yn Brif Weithredwr Dros Dro Agored Cymru yn dilyn ymadawiad y Prif Swyddog Gweithredol blaenorol Kevern Kerswell, yn dechrau yn ei swydd newydd ym mis Mai 2021. Cyn hynny roedd yn Ddirprwy Brif Weithredwr... Ewch i'r eitem

Astudiaethau Achos