Mae aseswr yn darparu, yn cefnogi ac yn gwerthuso profiad dysgu unigolyn.

Rhaid i aseswr feddu ar y canlynol:

  • gwybodaeth dda am unedau a chymwysterau Agored Cymru a dealltwriaeth dda ohonynt
  • dealltwriaeth dda o lefel yr uned(au)/y cymhwyster neu’r cymwysterau sy’n cael eu cynnig
  • gwybodaeth benodol i’r pwnc a/neu brofiad o’r cwrs sy’n cael ei asesu
  • gwybodaeth am ofynion asesu Agored Cymru a dealltwriaeth ohonynt

Oni nodir hynny yn y canllaw i’r cymhwyster neu ym manyleb yr uned, nid oes rhaid i aseswyr gael cymhwyster asesu ffurfiol i asesu unedau a/neu gymwysterau Agored Cymru.

Er hynny, mae'n ymarfer da i bob aseswr gael cymhwyster ffurfiol.


Hyfforddiant Cyflwyniad i Asesu

Mae’r cwrs undydd hwn yn addas ar gyfer aseswyr sydd naill ai ag ychydig, neu ddim, profiad blaenorol o asesu, neu ar gyfer y rheini sydd am ddiweddaru eu gwybodaeth a'u sgiliau.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad hwn ac i archebu'ch lle.