Rhaid i bob asesiad fodloni’r holl egwyddorion asesu, ni waeth pa ddull asesu a ddefnyddir i ddangos cyrhaeddiad dysgwyr.

Rhaid i bob asesiad gynhyrchu canlyniadau sydd yn:

  • ddilys: mae tystiolaeth yr asesiad yn bodloni'r holl feini prawf asesu a'r holl ganlyniadau dysgu
  • gwreiddiol: gwaith y dysgwr ei hun yw'r gwaith i gyd
  • dibynadwy: mae tystiolaeth yr asesiad yn gyson ac yn cynhyrchu canlyniadau a fyddai'n cael eu hailadrodd pe bai'r asesiad yn cael ei gynnal eto
  • cyfredol: mae tystiolaeth yr asesiad yn dystiolaeth gyfoes
  • digonol: mae digon o waith ar gael i gyfiawnhau'r gwerth credyd ac i ganiatáu barn gyson a dibynadwy am gyflawniad y dysgwr
  • cymaradwy: mae modd dwyn cymhariaeth o ran safon rhwng asesiadau o fewn uned/cymhwyster a rhwng dysgwyr o'r un lefel
  • dichonadwy: mae pob asesiad yn rhoi gofynion rhesymol ar bob dysgwr
  • yn deg ac yn lleihau rhagfarn i’r eithaf:  mae asesiadau yn deg i bob dysgwr, ni waeth beth yw ei nodweddion (er enghraifft, oed, rhywedd, ayyb)