Ymrwymiad Gwasanaeth i Gwsmeriaid

Nod Agored Cymru yw cynnig gwasanaeth i’w ganolfannau sy’n ymatebol, yn effeithiol ac yn effeithlon. Mae wedi ymrwymo i adolygu a gwella ansawdd ei wasanaeth yn barhaus er mwyn darparu’r profiad gorau posibl i ganolfannau, a sicrhau bod pob canolfan yn cael ei thrin yn deg ac yn gyfartal.


Er mwyn darparu gwasanaeth eithriadol i chi, rydyn ni wedi ymrwymo i gyrraedd y safonau gwasanaeth isod:

 • Anfon Cytundeb Canolfan a’r ffurflen aelodaeth at y ganolfan cyn pen 5 diwrnod ar ôl iddi gael ei chymeradwyo fel canolfan lwyddiannus
 • Prosesu ffurflenni cofrestru dysgwyr a gyflwynir yn gywir cyn pen 10 diwrnod gwaith ar ôl iddynt ddod i law 
 • Ar ôl derbyn ffurflen hawlio a gyflwynir yn gywir, cymerir camau i naill ai; gymeradwyo, gohirio neu wrthod yr hawliad cyn pen 10 diwrnod gwaith
 • Cyflwyno unrhyw dystysgrifau gofynnol cyn pen 10 diwrnod gwaith ar ôl cymeradwyo’r ffurflen hawlio
 • Cyflwyno tystysgrifau papur newydd cyn pen 5 diwrnod gwaith ar ôl i gais dilys ddod i law
 • Cyhoeddi, ar gyfer ymweliadau Sicrwydd Ansawdd Allanol â’r safle, adroddiadau ar yr ardal ddiogel o’r wefan ar gyfer canolfannau, cyn pen 20 diwrnod gwaith ar ôl y digwyddiad
 • Hysbysu canolfannau erbyn diwedd mis Ebrill bob blwyddyn o’u strwythur codi tâl ar gyfer y flwyddyn academaidd i ddod
 • Ymateb i geisiadau ysgrifenedig am hyfforddiant ar alw cyn pen 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r cais ddod i law.

 
Rydyn ni’n disgwyl i’n canolfannau gadw at yr amserlenni isod:

 • Mynediad i Addysg Uwch: Cofrestru 60 credyd dysgwyr ar y Diploma Mynediad i Addysg Uwch cyn pen 42 diwrnod ar ôl dyddiad dechrau’r cwrs.
 • Cymwysterau Cymru/Ofqual: Cofrestru pob dysgwr cyn pen 25 diwrnod gwaith ar ôl dyddiad dechrau’r cwrs (cyrsiau byrrach sy’n para llai na 15 wythnos)
 • Cymwysterau Cymru/Ofqual: Cofrestru pob dysgwr cyn pen 40 diwrnod gwaith ar ôl dyddiad dechrau’r cwrs (cyrsiau hirach sy’n para mwy na 15 wythnos)
 • Cyflwyno ffurflenni hawlio cyn pen 6 mis ar ôl dyddiad gorffen y cwrs
 • Mynychu digwyddiad safoni o leiaf unwaith bob dwy flynedd
 • Cydnabod Cynllun Gweithredu’r Ganolfan cyn pen 10 diwrnod gwaith ar ôl derbyn adroddiad Sicrwydd Ansawdd Allanol;
 • Mynd i’r afael â phob cam gweithredu sy’n ofynnol o dan Gynllun Gweithredu’r Ganolfan o fewn yr amserlenni a gyhoeddwyd.
 

Helpwch ni i’ch helpu chi drwy wneud y canlynol:

 • Cadw at holl gyfrifoldebau’r ganolfan, fel y cytunwyd yn y Cytundeb Canolfan a lofnodwyd gennych
 • Cadw at bob polisi a phroses a gyhoeddwyd ar dudalennau gwe Agored Cymru
 • Sicrhau bod proses gadarn a thryloyw ar waith ar gyfer cadarnhau manylion yr holl ddysgwyr cyn iddynt gofrestru
 • Cadw at yr holl ofynion sicrwydd ansawdd fel y’u cyhoeddwyd
 • Sicrhau bod ffurflenni hawlio ar gyfer dyfarnu credyd yn cael eu cwblhau’n gywir a’u cyflwyno yn unol â gofynion Agored Cymru
 • Sicrhau bod tystysgrifau Agored Cymru yn cael eu rhoi i’ch dysgwyr yn brydlon ac yn ddiogel.