Yma yn Agored Cymru, rydym wedi ymrwymo i gefnogi ein canolfannau i ddarparu’r gwasanaeth gorau posib i’w dysgwyr. Er mwyn sicrhau bod hyn yn digwydd, mae’n rhaid i ni gynnal rhai archwiliadau ariannol a sicrhau ansawdd cyn y gall eich sefydliad ddod yn Ganolfan sydd wedi’i Chymeradwyo gan Agored Cymru. Cyn dechrau ar ein proses o Gydnabod Canolfan, ystyriwch y wybodaeth isod.

Sicrhau Ansawdd

 1. Mae pob canolfan yn gyfrifol am eu sicrwydd ansawdd a bod yn atebol am hynny.
 2. Rhaid i ganolfannau allu rheoli sicrwydd ansawdd; mae hyn yn cynnwys asesu dysgwyr a sicrhau ansawdd mewnol.
 3. Rhaid i ganolfannau gael unigolyn (unigolion) sy’n gymwys i gwblhau gwiriadau sicrhau ansawdd mewnol (neu sy’n fodlon cael ei hyfforddi).
 4. Rhaid i ganolfannau gael polisïau/ strategaethau ar waith ar gyfer y meysydd canlynol:
  • Cydraddoldeb ac Amrywiaeth – gall hyn hefyd gynnwys cysylltiadau â pholisïau eraill fel gwahaniaethu ar sail anabledd ac ati
  • Diogelu – gall hyn gynnwys y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, Iechyd a Diogelwch, Amddiffyn Plant ac ati
  • Asesu
  • Sicrhau Ansawdd Mewnol
  • Asesu Teg
  • Apeliadau
  • Cwynion
  • Camarfer a Chamweinyddu – gallai hyn gysylltu â pholisïau eraill cysylltiedig fel llên-ladrad
  • Diogelu Data – neu ddatganiad
  • Yr Iaith Gymraeg.
  • Gwrthdaro rhwng buddiannau

Os nad oes gennych chi’r polisïau hyn ar hyn o bryd, bydd gofyn i chi baratoi rhai ar gyfer y meysydd hyn, i alluogi eich cais am gymeradwyaeth canolfan i symud ymlaen.

 

Cyllid

 1. Bydd rhaid i chi sicrhau bod digon o gyllideb ar gael i ennill a chynnal statws fel Canolfan Agored Cymru a’r holl gostau achredu cysylltiol.
 2. Os ydych chi’n ceisio cael cyllid er mwyn ennill cymeradwyaeth canolfan, mae’n rhaid i chi allu darparu tystiolaeth o’r cyllid i Agored Cymru.

Bydd y broses cymeradwyo canolfan yn adolygu eich systemau rheoli, staff ac adnoddau (corfforol ac ariannol) i bennu’ch gallu i ddarparu, asesu a sicrhau ansawdd ar draws uned(au)/cymhwyster(cymwysterau) Agored Cymru. Bydd ein tîm yn gofyn am dystiolaeth i gefnogi hyn.

I gael rhagor o wybodaeth, neu i drafod gwneud cais am gymeradwyaeth canolfan cysylltwch â cefnogaeth.canolfan@agored.cymru