Beth yw Lluosi? Lluosi yw rhaglen newydd a gefnogir gan y llywodraeth sydd â’r nod o drawsnewid bywydau oedolion ledled y DU, a ddarperir drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU. Bydd y rhaglen yn helpu oedolion wella eu hyder gyda sgiliau rhifedd mewn bywyd bob dydd. Awdurdodau Lleol sydd yn gyfrifol am roi cyllid ar gyfer y rhaglen Lluosi.

Pwy sy’n gymwys?

Mae’r cyllid ar gael i ddysgwyr sydd:

  • yn 19 oed a throsodd
  • heb ennill TGAU gradd C (neu gyfwerth) mewn mathemateg.

 

Beth ellir ei ddefnyddio fel achrediad i gefnogi’r prosiect Lluosi?

Mae’n bwysig cofio bod yn rhaid i ba bynnag unedau a ddefnyddir fodloni’r meini prawf a bennwyd gan yr awdurdod sy’n caniatáu'r cyllid gan y bydd hyn yn wahanol i bob un.

Gwyddom yn anawsterau wrth ddenu dysgwyr newydd pan fo elfen o asesu dan sylw, felly dyma lle gellir defnyddio hyblygrwydd unedau Agored Cymru drwy fod yn greadigol a defnyddio’r sgiliau a ddysgwyd i ddangos yr elfennau rhifedd sydd eu hangen ar y rhaglen.

Mae enghreifftiau o unedau a ddefnyddir yn cynnwys:

 

 

Mae llawer o ganolfannau Agored Cymru eisoes yn darparu cyrsiau sy’n cael eu hariannu gan y rhaglen Lluosi. Cysylltwch i weld sut gall Agored Cymru eich cefnogi chi - datblygubusnes@agored.cymru

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen Lluosi ewch i -https://educationhub.blog.gov.uk/2021/10/27/everything-you-need-to-know-about-the-new-multiply-programme/