Mae Agored Cymru yn falch o gefnogi’r Sefydliad Dysgu a Gwaith ac Addysg Oedolion Cymru fel cyrff trefnu sector ar gyfer rhaglen dysgu oedolion Taith. Mae’n bleser gennym gynnig cydnabyddiaeth o gyflawniad ac ardystiad i unigolion sy’n cymryd rhan yn y rhaglen.

Dysgwyr

Rhaglenni Dysgu wedi’u Teilwra a’r Marc Ansawdd

Gellid defnyddio’r ddau lwybr i gefnogi, cydnabod a darparu ardystiad ar gyfer:

 • Symudedd dysgwyr a staff unigol, neu grwpiau ohonynt, i Gymru ac oddi yno
 • Datblygu sgiliau a chymwyseddau allweddol a phrofi diwylliannau newydd, wrth hyrwyddo Cymru a’r iaith Gymraeg a’i diwylliant ledled y byd ar yr un pryd.

 

Rhaglenni Dysgu Agored Cymru wedi’u Teilwra

 • Cydnabyddiaeth genedlaethol ac allanol o gyflawniad cyfranogwyr.
 • Canlyniadau dysgu mesuradwy a meini prawf asesu cysylltiedig, sydd wedi’u meincnodi yn erbyn fframweithiau cenedlaethol ac sy’n bodloni safonau cyrff dyfarnu cenedlaethol
 • Wedi’i deilwra i ofynion darparwyr, yn bodloni anghenion cyfranogwyr ac yn adlewyrchu’r profiad symudedd yn gywir.  
 • Ystod eang o unedau parod ar draws ystod eang o feysydd pwnc a lefelau/gwerth credyd
 • Gellir datblygu unedau newydd sy’n bwrpasol, hyblyg ac unigryw i brosiectau penodol
 • Gellir eu hymgorffori mewn cwricwla
 • Cefnogi’r rhai sydd â’r lleiaf o gymwysterau a darparu cyfleoedd dilyniant
 • Wedi’i gynllunio i gasglu tystiolaeth sy’n digwydd yn naturiol
 • Mae’n cynnwys 3 maes gweithgaredd allweddol: - Cyn lleoli, yn ystod lleoliad ac ar ôl lleoliad. Er enghraifft, nodi sgiliau a chyflawniadau cyn lleoliad, adeiladu portffolio sgiliau personol yn ystod lleoliad, ac ysgrifennu (neu ddiweddaru) CV ar ôl lleoliad. 

 

Marc Ansawdd Agored Cymru

 • Mesur rhagoriaeth, dilysu a dathlu arfer rhagorol wrth gyflwyno dysgu yng Nghymru.
 • Gellir ei gymhwyso i wahanol fathau a  strwythurau dysgu h.y. wyneb yn wyneb; e-ddysgu; seminarau; cynadleddau; gweminarau; a sesiynau diweddaru byr
 • Mae datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) wrth galon y Marc Ansawdd
 • Mae’n sicrhau bod cyfranogwyr yn cael y cyfleoedd dysgu gorau posibl fel y gallant gynyddu eu gwybodaeth a gwella eu harferion sector
 • Pwyntiau DPP wedi’u cymhwyso lle bo’n berthnasol.

 

Mae’r Pynciau Allweddol yn cynnwys

 • Sgiliau digidol
 • Iaith a diwylliant
 • Cyflogadwyedd, datblygu gyrfa, arweinyddiaeth, cydweithio, lles y gweithlu
 • Ymwybyddiaeth ryngddiwylliannol
 • Hunan-rymuso, hunan-barch a chymhelliant
 • Ymwybyddiaeth o wydnwch, lles ac iechyd meddwl
 • Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant
 • Datblygu cymunedol, integreiddio ac adeiladu cymunedau cydlynol
 • Ymwybyddiaeth amgylcheddol, newid hinsawdd a sgiliau gwyrdd

Gallai fod yn bwrpasol ar gyfer sectorau penodol neu lwybrau dilyniant.

 

Y Manteision

 • Mecanwaith i alluogi darparwyr i fonitro a mesur cyflawniad
 • Gellir atodi pwyntiau DPP lle bo’n berthnasol
 • Cefnogi darparwyr i ddatblygu dulliau gwerthuso sy’n asesu gwerth ac effaith y rhaglen
 • Wedi’i adeiladu i gefnogi cyfnewidfeydd rhyngwladol ar draws pob sector yng Nghymru
 • Yn cefnogi cyfnewidfeydd hyblyg, gan gynnwys cyfnewidiadau tymor byr, cymysg a rhithwir
 • Ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg
 • Bydd cyfranogwyr llwyddiannus yn derbyn ‘tystysgrif cyflawniad’ Agored Cymru sy’n cyfeirio’n uniongyrchol at raglen Taith
 • Fforddiadwy, hygyrch ac yn werthfawr i gyfranogwyr.

Cysylltwch â ni

gwybodaeth@agored.cymru 
02920 747866

Peter Johnson
Pennaeth Datblygu Busnes a Chefnogi Cwsmeriaid

Jo Creeden
Dirprwy Brif Weithredwr

Marc Ansawdd