Gwahoddir ceisiadau ar gyfer y swyddi wag ganlynol:

Uwch Weinyddwr

Cyflog: £20,000- £22,500

Lleoliad y swyddfa: Swyddfa Llanisien

I ddarparu cefnogaeth weinyddol i’r Prif Weithredwr a’r Dirprwy Brif Weithredwr a chefnogi tasgau gweinyddol sy’n ymwneud â Chyllid, Ystadau ac Adnoddau Dynol.

Mae’r rôl yn cynnwys y cyfrifoldebau canlynol:

 • Darparu cefnogaeth weinyddol ar gyfer y tîm cyllid gan gynnwys mewnbynnu anfonebau cyflenwyr a chynhyrchu anfonebau yn unol â Rheoliadau Ariannol.
 • Darparu cefnogaeth weinyddol i’r Prif Weithredwr a’r Dirprwy Brif Weithredwr
 • Cefnogi’r Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol a Chyllid gan gynnwys gyda thasgau gweinyddol yn ymwneud â recriwtio ac ystadau.
 • Cefnogi’r Cydlynydd Llywodraethu gan gynnwys trefnu teithio a llety ar gyfer cyfarfodydd y Bwrdd a phwyllgorau.

I gael pecyn ymgeisio cysylltwch â val.jones@agored.cymru 02920 741064

Dyddiad cau: 5pm, 8fed Hydref 2021

 


 

Swyddogion Sicrhau Ansawdd Allanol (EQAs)

Mae Agored Cymru yn chwilio am weithwyr proffesiynol profiadol, sydd â chymwysterau priodol, i ymgymryd â gweithgareddau sicrhau ansawdd allanol yn y meysydd pwnc / sectorau canlynol:
 • Proffesiynau Meddygol
 • TG
Gall y gweithgareddau gynnwys ymweliad safle llawn a sicrhau ansawdd allanol o bell.
 
Caiff swyddogion sicrhau ansawdd allanol eu cyflogi ar gontract dim oriau (contract achlysurol i fodloni anghenion busnes) a byddant yn cael aseiniadau gwaith.
 
Bydd gofyn teithio rhywfaint fel rhan o’r rôl.
 
Mae gennym ddiddordeb penodol mewn clywed gan ymgeiswyr sy’n gallu siarad a chyflwyno drwy gyfrwng y Gymraeg.
 
Mae’n ofynnol i holl staff cysylltiol Agored Cymru fynychu hyfforddiant cychwynnol a sesiynau hyfforddiant/cyfarfodydd diweddaru rheolaidd. 
 
Mae’r pecynnau cais ar gael drwy gysylltu â val.jones@agored.cymru  02920 741064
 
Y dyddiad cau ar gyfer y swyddi gwag uchod yw 30 Medi 2021.
Cynhelir y cyfweliadau yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 11 Hydref 2021.
 

 

Dilyswyr Allanol Arbenigwyr Pwnc Mynediad i Addysg Uwch

Mae Agored Cymru yn chwilio am weithwyr proffesiynol profiadol, sydd â chymwysterau priodol â gwybodaeth ac arbenigedd mewn arferion asesu sy’n gysylltiedig â’r Diploma Mynediad i Addysg Uwch. Ar hyn o bryd rydym yn awyddus i glywed gan y rhai sydd â phrofiad ac arbenigedd pwnc yn y meysydd canlynol:

 • Busnes, Marchnata a Chyllid
 • Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) Cynhwysol
 • Seicoleg
 • Gwyddoniaeth: Bioleg, Cemeg, Ffiseg
 • Cymdeithaseg

Mae’n ofynnol i Ddilyswyr Allanol Arbenigwyr pwnc ar gyfer Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch i gyflawni’r holl weithgareddau o bell a rhaid bod ganddynt fynediad llawn i’r rhyngrwyd.

Caiff dilyswyr allanol Mynediad i Addysg Uwch eu cyflogi ar gontract dim oriau (contract achlysurol i fodloni anghenion busnes) a byddant yn cael aseiniadau gwaith.

Efallai bydd gofyn teithio rhywfaint fel rhan o’r rôl.


 

Hyfforddwyr/Aseswyr

Mae Agored Cymru yn chwilio am weithwyr proffesiynol profiadol, sydd â chymwysterau priodol i ddarparu ein rhaglen hyfforddiant a chefnogaeth bwrpasol a gaiff ei darparu yn ôl amserlen / yn ôl y galw.  Cyflwynir ein rhaglen hyfforddiant ledled Cymru ac mewn amryw o leoliadau gan gynnwys yn eiddo'r cwsmer, felly bydd rhywfaint o deithio fel rhan o'r rôl.

Rydym yn awyddus i glywed gan weithwyr proffesiynol profiadol, sydd â chymwysterau priodol i ddarparu’r hyfforddiant canlynol:

 • Cyflwyniad i Asesu
 • Cyflwyniad i Sicrhau Ansawdd Mewnol
 • Agored Cymru-Dyfarniad Lefel 3 mewn Deall Egwyddorion ac Arferion Asesu
 • Agored Cymru-Dyfarniad Lefel 4 mewn Sicrhau Ansawdd Prosesau ac Arferion Asesu yn Fewnol
 • Addasiadau rhesymol i’r broses asesu: Sicrhau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth wrth Gyflwyno ac Asesu

Caiff Hyfforddwyr/Aseswyr eu cyflogi ar gontract dim oriau (contract achlysurol i fodloni anghenion busnes) a byddant yn cael aseiniadau gwaith.

Mae gennym ddiddordeb penodol mewn clywed gan ymgeiswyr sy’n gallu siarad a chyflwyno drwy gyfrwng y Gymraeg.


Mae’n ofynnol i holl staff cysylltiol Agored Cymru fynychu hyfforddiant cychwynnol a sesiynau hyfforddiant/cyfarfodydd diweddaru rheolaidd. 

Mae’r pecynnau cais ar gael drwy gysylltu â val.jones@agored.cymru  02920 741064

Y dyddiad cau ar gyfer y swyddi gwag uchod yw dydd Llun, 2 Awst 2021.

Cynhelir y cyfweliadau yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 16 Awst 2021.