Bwriad adolygu unedau ydy gwella ansawdd a safonau ein hunedau sy'n eistedd tu allan i gymwysterau.

Mae’n gwneud yn siŵr bod holl gynnwys ein hunedau yn gyfredol, yn berthnasol ac yn addas ar gyfer y diben.


I’r Broses

Mae tri cham i'r broses adolygu:

Cam Ymgynghori

Cam Gwerthuso

Cyhoeddi'r Canlyniadau

Dosbarthwyd unedau yn garfannau a  threfnwyd i'w hadolygu. Pan fydd carfan adolygu yn destun ymgynghoriad, yna gwahoddir ganolfannau a rhanddeiliaid eraill i roi sylwadau ar gynnwys yr unedau. Bydd Canolfannau’n cael gwybod pa unedau penodol yn eu fframwaith sy’n perthyn i’r carfannau sy’n rhan o ymgynghoriad. 


Codau Lliw

Mae pob uned yn cael cod lliw i nodi cam neu ganlyniad yr adolygiad.

  •  MELYN: ar y cam ymgynghori neu werthuso                  
  •  COCH:  i'w dirwyn i ben
  •  GWYRDD: wedi’i chymeradwyo

Lle nad oes gan uned god lliw, bydd yn rhan o garfan adolygu yn y dyfodol.


Dosbarthiadau

CYMERADWYO: Cymeradwyo. Mae un neu fwy o ganolfannau wedi dweud bod yr uned yn addas ar gyfer y diben, yn gyfredol a bod ei chynnwys yn briodol ar gyfer y lefel a'r credyd.
DIRWYN I BEN: Ddim  yn addas ar gyfer y diben. Barnwyd nad yw'r uned yn addas ar gyfer y diben - bydd y rheswm am hyn wedi’i nodi yn y sylwadau. Nodir os oes uned newydd yn cael ei llunio yn ei lle.
 


Rhagor o Wybodaeth

Os oes gennych chi ymholiad, cysylltwch ag productdevelopment@agored.cymru.