Gofynion y Ganolfan

Yn unol â gofynion rheoleiddio, mae Agored Cymru yn gofyn bod ei holl ganolfannau yn cydymffurfio â'r canlynol:

 • Cadw at gynnwys cytundeb y ganolfan a lofnodwyd
 • Gweithredu proses gadarn a thryloyw ar gyfer sefydlu hunaniaeth pob dysgwr cyn cofrestru
 • Cadw at holl bolisïau a phrosesau Agored Cymru a gyhoeddwyd ar y wefan
 • Anfon aelod priodol o staff i weithdy safoni o leiaf unwaith bob dwy flynedd
 • Cadw at y disgwyliadau sicrhau ansawdd ar gyfer Mynediad at Addysg Uwch fel y'u cyhoeddir ar dudalennau'r wefan
 • Cadw at ofynion sicrhau ansawdd y cymwysterau rheoledig fel y'u cyhoeddir ar dudalennau'r wefan.

Safonau Gwasanaeth Agored Cymru

Cysylltwch â'r cydlynydd cydymffurfio os oes gennych chi ymholiadau ynghylch ein safonau gwasanaeth.

Yn unol â gofynion rheoleiddio*, bydd Agored Cymru yn gwneud y canlynol:

Cydnabod Canolfan

 • Dyrannu rheolwr canolfan o fewn 10 diwrnod gwaith ar ôl derbyn ffurflen gydnabyddiaeth lawn y ganolfan
 • Dyrannu dyddiad cychwyn ffurfiol i ganolfan newydd o fewn 5 diwrnod gwaith ar ôl derbyn cytundeb canolfan wedi ei lofnodi a'i ddychwelyd, a thalu anfonebau cychwynnol yn llawn.

Cofrestru

 • llunio a chyflwyno taflenni hawlio cyn pen 10 diwrnod gwaith ar ôl derbyn ffurflenni cofrestru dysgwyr wedi'u llenwi’n gywir.

Ardystio

 • anfon tystysgrifau’n ddiogel i ganolfannau o fewn 10 niwrnod gwaith o gymeradwyo hawliad.

Sicrhau Ansawdd Allanol (EQA)

 • cyhoeddi, ar gyfer ymweliadau Sicrhau Ansawdd Allanol â'r safle, adroddiadau i ganolfannau o fewn 20 diwrnod gwaith i'r digwyddiad.

Taliadau, Anfonebau a Ffioedd

 • sicrhau bod cyflenwyr yn cael eu talu cyn pen 30 diwrnod gwaith ar ôl derbyn anfoneb
 • erbyn diwedd mis Ionawr bob blwyddyn, rhoi gwybod i’r canolfannau am ei strwythur codi tâl ar gyfer y flwyddyn academaidd sydd i ddod
 • ymateb i ymholiadau ynghylch anfonebau cyn pen 5 diwrnod gwaith.