Mae Agored Cymru yn falch iawn o gyhoeddi bod Darren Howells wedi'i benodi'n Brif Weithredwr newydd. - Bydd Darren, sydd ar hyn o bryd yn Brif Weithredwr Dros Dro Agored Cymru yn dilyn ymadawiad y Prif Swyddog Gweithredol blaenorol Kevern Kerswell, yn dechrau yn ei swydd newydd ym mis Mai 2021. Cyn hynny roedd yn Ddirprwy Brif Weithredwr. Wrth gyhoed...

Wythnos yma cynhaliodd 4C’s achlysur o ddathlu a lansio Rhaglen Achredu’r Comisiynwyr Ifanc yn y Senedd. Mae 4C’s yn rheoli Fframwaith Cymru Gyfan ar gyfer Darparu Gwasanaethau Gofal Maeth a Fframwaith Cymru Gyfan ar gyfer Darparu Gwasanaethau Gofal Preswyl i Blant a Phobl Ifanc. - Maer Comisiynwyr Ifanc wedi chwarae rhan annatod mewn nifer o brosiect...

Mae Agored Cymru yn dathlu cyflawniad dysgwr ysbrydoledig, Melaine Davis, sydd wedi cyflawni Prentisiaeth Uwch mewn Gwasanaethau Cysylltiedig â Chyflogaeth, un o lwybrau'r Pecyn Prentisiaeth Gwybodaeth, Cyngor ac Arweindiad mae Agored Cymru yn eu gynnig. - Roedd diagnosis o ddyslecsia yn fan cychwyn ar gyfer taith ddysgu ryfeddol a welodd Melanie Davi...

Mae Agored Cymru yn falch o fod yn rhan hanfodol o Gynllun Nyrsio Cadét Tywysog Cymru a lansiwyd yn ddiweddar. Mae’r cynllun arloesol hwn yn anelu i gyflwyno gyrfaoedd posib mewn nyrsio (yn ogystal â gyrfaoedd eraill o fewn y GIG) i aelodau ifanc o sefydliadau anwybodus, yn enwedig y rhai sy’n dod o gefndiroedd dan anfantais. - Cynhaliwyd peilot ar dr...

Hoffai’r tîm yma yn Agored Cymru ddathlu un o’n dysgwyr mwyaf ysbrydoledig, Karly Jenkins. - Mae Karly wedi goresgyn rhwystrau sylweddol yn ei bywyd i fynd ymlaen i gwblhau Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Gofal Cymdeithasol) yng Ngholeg Gwyr Abertawe, ac ers hynny mae hi wedi mynd ymlaen i addysg uwch, gydar nod o fod yn weithiwr cymdeithasol. Karly o...

Mae Gwobrau Ysbrydoli! yn dathlu'r effaith a gaiff tiwtoriaid wrth gefnogi oedolion sy'n ddysgwyr i gyflawni eu potensial a thrawsnewid eu bywydau. Mae'r broses enwebu yn awr AR AGOR - mae gennych tan ddydd Llun 7 Hydref i gyflwyno eich enwebiad. - Caiff Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid eu cydlynu gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith mewn partneriaeth gyda Lly...

Mae’n bleser gan Agored Cymru gyhoeddi bod Darren Howells wedi ei benodi yn Ddirprwy Brif Weithredwr. - Bydd y swydd bwysig hon yn sicrhau arweinyddiaeth strategol gyda ffocws allweddol ar alluogi Agored Cymru i gyrraedd mwy o ddysgwyr a gwneud mwy byth o argraff ar unigolion, cymunedau ac ar y farchnad lafur. Bydd Darren hefyd yn gweithion agos gydan...

Mae Wythnos Addysg Oedolion yn ymgyrch flynyddol sy’n cael ei chydlynu gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru. - Maer ymgyrch yn cael ei chynnal mewn 55 o wledydd, a bob blwyddyn mae dros 10,000 o oedolion yng Nghymru yn cymryd rhan yng ngweithgareddau Wythnos Addysg Oedolion. Bwriad yr ymgyrch yw codi ymwybyddiaeth o wer...

Rydym yn cynnig gweithdai cyffrous wedi’u dylunio i ddarparu gwybodaeth a sgiliau ar gyfer y byd digidol i weithwyr proffesiynol ym maes addysg a hyfforddiant. - Byddwch yn Ddigidol Ydych chin barod am asesiad yn y byd digidol? Ydych chi am wneud technoleg ddigidol yn rhan och ymarfer asesu? Beth am i ni fod yn ddigidol gydan gilydd a mynd ir afael âr...

Yn ddiweddar, byddwch wedi derbyn Agenda ar gyfer y Gynhadledd i Ganolfannau, gan gynnwys Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Agored Cymru ar 27ain Tachwedd. Hoffwn dynnu eich sylw at Eitem 5 ar yr Agenda - Penderfyniad Arbennig, sef: i gymeradwyor Erthyglau Cymdeithasu diwygiedig. Er mwyn caniatáu i bleidlais gael ei chynnal ar y diwrnod, rydym wedi an...

Mae ein Cyfarwyddwr Busnes a Rheoleiddio, sydd wedi gweithio gydag Agored Cymru am wyth mlynedd, yn gadael i ddechrau gweithio mewn swydd newydd yn y sector Dysgu Seiliedig ar Waith. - Mae Rachel wedi cyfrannun helaeth at gyfeiriad strategol Agored Cymru ac mae hi wedi cyfrannu at bennu cynlluniau gweithredol effeithiol. Yn benodol, mae hi wedi arwain...

Jo Creeden, Rheolwr Rheoleiddio a Chymwysterau yw enillydd Cyfraniad Eithriadol y Flwyddyn yng Ngwobrau cenedlaethol FAB 2018. - Mae cydweithwyr Jo yn ei disgrifio hi fel y glud syn ein dal ni at ein gilydd ac fel rhywun syn allweddol ac yn ganolog ir sefydliad. Dros y blynyddoedd mae wedi ad-drefnur holl brosesau ar gyfer cydymffurfiaeth reolei...

Mae Jo Creeden, Rheolwr Rheoleiddio a Chymwysterau wedi cyrraedd rhestr fer Cyfraniad Eithriadol y Flwyddyn yng Ngwobrau cenedlaethol FAB 2018. - Mae Gwobrau FAB, syn awr yn eu pedwaredd flwyddyn, yn cydnabod y cyfraniadau a wnaed gan sefydliadau dyfarnu au gweithwyr tuag at addysg a sgiliau yn y DU yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Dywed Kevern Kerswell...

Cyhoeddi'r rhai sydd wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer y Gwobrau cenedlaethol llawn bri ar gyfer y diwydiant dyfarnu. - Mae Agored Cymru wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer tair gwobr eleni yng Ngwobrau cenedlaethol llawn bri FAB 2018. A hwythau yn eu pedwaredd flwyddyn erbyn hyn, mae Gwobrau FAB yn cydnabod cyfraniadau sefydliadau dyfarnu au gwei...

Daf Baker, arbenigwr cwricwlwm ysgolion yng nghorff dyfarnu Agored Cymru, yn egluro manteision buddsoddi mewn gwasanaeth Ymlaen ag Ysgolion/Forward with Schools ar gyfer holl ysgolion Cymru. - Mae yna fylchau yn y ddarpariaeth ar hyn o bryd, yn ymwneud ag addysg bersonol a chymdeithasol (ABCh), yn cynnwys y ddarpariaeth o dan y teitl newydd, addysg cy...

Yn hanesyddol, mae Addysg Bersonol a Chymdeithasol (ABCh) wedi cael ei hystyried yn ‘berthynas dlawd’ i rai o'r meysydd pwnc mwy prif lif megis llythrennedd, rhifedd, gwyddoniaeth a hanes. Yn ôl Daf Baker, sy’n arbenigwr datblygu cwricwlwm yn Agored Cymru: - Mae llawer o ysgolion yn darparu Addysg Bersonol a Chymdeithasol wych. Un or rhesymau pam na...

Mae Agored Cymru yn falch i gyflwyno ei llyfryn rhyngweithiol craidd dysgu. Mae ein cymwysterau Craidd Dysgu wedi’u creu’n seiliedig ar ddiwygio’r Cwricwlwm ar gyfer Cymru a byddwn yn parhau i esblygu gyda’r datblygiadau newydd hyn. Mae Agored Cymru wedi ymrwymo i greu cymwysterau’r 21ain Ganrif ar gyfer cwricwlwm yr 21ain Ganrif yng Nghymru.

Mae Agored Cymru yn gweithio gyda TECH Partnership, yr arbenigwyr sgiliau TG, i ddatblygu cyfres o gymwysterau newydd a chyffrous ar gyfer y sector TG. - Mae Agored Cymru, fel yr unig gorff dyfarnu yng Nghymru syn cynnig y cymwysterau arloesol ac arbenigol hyn yn y Gymraeg a Saesneg, ar flaen y gad yn y sector hwn syn datblygun gyson. Bydd ein cyfres ...

Mae ymgynghorydd addysg adnabyddus ac arweinydd Addysg Bellach sy’n frwd dros ysbrydoli pobl i gyrraedd eu potensial wedi cael MBE. - Cafodd Katy Burns, Cyfarwyddwr ar Fwrdd Agored Cymru, ei hanrhydeddu am ei gwasanaethau i addysg ôl-16 a dysgu oedolion yn y gymuned yng Nghymru. Gyda dros 30 o flynyddoedd mewn addysg ôl-16 dechreuodd Katy ar ei gyrfa ...

Cafodd cyflwyniad arbennig dan nawdd Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, ei gynnal yn y Pierhead i ddathlu Gwobrau Dysgwr y Flwyddyn Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru 2017 ac i ddathlu'r effaith gadarnhaol y mae addysg oedolion yn ei chael ar iechyd a llesiant yng Nghymru. - Yn 2016-17, cofrestrodd dros 1755 o ddysgwyr syn oedoli...

Mae Agored Cymru, y corff dyfarnu yng Nghymru, wedi ennill y wobr genedlaethol Cymhwyster y Flwyddyn 2017 am ei gymhwyster Diploma Lefel 4 Diploma mewn Dadansoddi Data yng ngwobrau blynyddol arobryn Ffederasiwn y Cyrff Dyfarnu yn y DU. - A hwythau yn eu trydedd flwyddyn erbyn hyn, mae gwobrau blynyddol Ffederasiwn y Cyrff Dyfarnu yn cydnabod cyfraniad...