Profion Sicrhau Ansawdd

Oherwydd amrywiaeth a chymhlethdod cymwysterau galwedigaethol, byddai unrhyw ymgais i bennu fframwaith sicrhau ansawdd manwl ar gyfer pob defnydd posibl o nodweddion yn rhy gymhleth ac yn dueddol o fethu. Hyd yn oed o fewn cymwysterau o’r un ‘math’ yn ôl pob golwg, mae rhywfaint o amrywiaeth o hyd. Felly, mae Agored Cymru yn defnyddio dull sy’n seiliedig ar egwyddorion o sicrhau ansawdd sy’n sicrhau’r dystiolaeth fwyaf dibynadwy; sy’n sicrhau tegwch i ddysgwyr; yn cynnal uniondeb a hygrededd y cymhwyster ac yn cyd-fynd â ‘glasbrint amcangyfrif’ cyffredinol. Mae hyn yn cynnwys cyflwyno Graddau Asesu Canolfannau, profion sicrhau ansawdd a gwiriad cyffredinol o ganlyniadau.

Er bod ein dull arfaethedig o sicrhau ansawdd yn cyd-fynd â rhai agweddau ar weithgarwch sicrhau ansawdd allanol safonol, mae llawer o’r dull yn newydd, ac mae templedi pwrpasol ar gyfer cofnodi penderfyniadau wedi cael eu datblygu i adlewyrchu hyn.

Lle bo hynny’n briodol, mae canolfannau wedi cael taenlen i gofnodi graddau dysgwyr ar sail eu barn am unedau unigol neu gymwysterau llawn. Cyfrifoldeb y ganolfan yw sicrhau na chyflwynwyd unrhyw ragfarn ddiarwybod i’r broses a allai roi dysgwyr sydd â nodweddion gwarchodedig dan anfantais.

Mewn achosion lle nad oes llawer neu ddim data uned wedi’i fancio, neu lle nad yw Graddau Asesu Canolfannau yn bosibl, a/neu lle nad oes llawer o gyfle na thystiolaeth i gefnogi cynhyrchu Graddau Asesu Canolfannau neu’r broses sicrhau ansawdd, efallai y byddwn yn penderfynu bod hyn yn is na’r Trothwy Tystiolaeth Sylfaenol. Yn yr achosion hyn, rydyn ni’n disgwyl na fydd modd cyfrifo canlyniad. Yn yr amgylchiadau hyn, rydyn ni’n disgwyl y bydd dysgwyr yr effeithir arnyn nhw’n cael cynnig asesiad wedi’i addasu lle bynnag y bo modd, neu y bydd yn rhaid iddyn nhw aros nes y gellir aildrefnu asesiadau.

Mae’n bwysig bod canolfannau’n cadw gwybodaeth am eu rhesymeg dros bennu gradd a gyfrifwyd oherwydd efallai y gofynnir am hyn yn ystod ein gwiriadau sicrhau ansawdd er mwyn ein galluogi i wirio penderfyniadau’n ddigonol. Rhaid i ganolfannau fod yn barod i gyflwyno’r wybodaeth hon.

Mae’r taenlenni sydd wedi’u gorffen yn cael eu gwirio i gymharu gweithgarwch y ganolfan â’r un cyfnod mewn blynyddoedd blaenorol. Bydd y ganolfan yn barnu’r radd y byddai pob dysgwr yn fwyaf tebygol o fod wedi’i hennill pe bydden nhw wedi gallu gwneud eu hasesiadau yn ystod tymor yr haf 2020.

Ar ôl cyflwyno’r cais cyflawn am amcangyfrif, bydd Agored Cymru yn cynnal proses o brofion sicrhau ansawdd allanol sy’n defnyddio’r wybodaeth a gyflwynir. Bydd hyn yn helpu i gadarnhau bod canlyniadau mor deg â phosibl i ddysgwyr; helpu ein penderfyniadau ynghylch ardystio, yn ogystal â chanfod a yw amcangyfrifon canolfan yn gyson â’r canlyniadau mewn blynyddoedd blaenorol. Bydd yr wybodaeth sydd ei hangen gan ganolfannau hefyd yn caniatáu addasiadau i amcangyfrifon lle bo angen, i sicrhau cysondeb ar draws y cymhwyster, ac i gymharu â chanlyniadau blaenorol y ganolfan. Lle bo angen, ac i  sicrhau ardystiad amserol o gyflawniad dysgwyr, gall Agored Cymru benderfynu cymeradwyo hawliadau ar amod sicrhau ansawdd allanol ôl-weithredol lle bo hynny’n briodol.

Bydd Agored Cymru yn sicrhau ansawdd dyfarniadau canolfannau drwy wneud y pethau canlynol:

  • gwirio bod y trothwy tystiolaeth sylfaenol wedi’i fodloni (o leiaf un ffynhonnell dystiolaeth ddibynadwy)
  • ystyried mathau eraill o dystiolaeth gyda phwysiad/lefel is o ymddiriedaeth
  • adolygu proffiliau canolfannau hanesyddol a’u cymharu â’r graddau a gafodd eu hasesu a’u cyflwyno gan ganolfannau (CAG)
  • adolygu proffil risg y ganolfan
  • adolygu bandio risg y cymhwyster
  • defnyddio strategaeth samplu gymesur, ar sail y dystiolaeth sydd ar gael a chanlyniadau strategaethau samplo sicrhau ansawdd allanol blaenorol
  • adolygu canlyniadau cyffredinol lefel y cymhwyster fel rhan o weithgaredd safoni ar draws canolfannau ar gyfer pob cyfres o gymwysterau.

Rheoli Risg

Mae camymddwyn yn dal yn risg ddifrifol a allai gynyddu tra bo’r Fframwaith Rheoleiddio Arbennig (ERF) mewn grym. Mae’r risgiau penodol yn cynnwys twyll a llwgrwobrwyo; hawliadau ardystiad ffug a thystiolaeth ffug. Mae Agored Cymru yn parhau i fod yn wyliadwrus o’r risgiau o gamymddwyn ac ymddygiad amhriodol arall.

Mae amod A6 yr Amodau Cydnabod Safonol yn parhau i fod yn berthnasol yng nghyswllt Cymwysterau Galwedigaethol. Bydd Agored Cymru yn ystyried y newid yn ei broffil risg yng nghyswllt y Cymwysterau Galwedigaethol y mae’n eu cynnig.

Fel rhan o’r broses o ystyried y proffil risg newydd o dan Amod A6, bydd Agored Cymru yn trin y posibilrwydd o gamddefnyddio Amod VQCov2.1(a)(ii) fel risg a allai arwain at Effaith Niweidiol. Fel rhan o’r camau rhesymol a gymerir dan Amod A6.2, bydd Agored Cymru yn monitro cofrestriadau i ganfod unrhyw batrymau mynediad anarferol i sicrhau bod rheswm dilys dros unrhyw gynnydd yng ngheisiadau mynediad canolfan neu nad yw’r broses yn cael ei chamddefnyddio mewn unrhyw ffordd arall.

Bydd Agored Cymru yn ymchwilio i unrhyw gamweinyddu neu gamymddwyn honedig yn ystod proses ganlyniadau tymor yr haf 2020. Mae hyn yn cynnwys adolygiad o afreoleidd-dra fel cofrestriadau hwyr gan ddysgwyr a chynnydd mewn niferoedd / cyflawniad, yn ogystal ag ymchwilio i ble mae addasiadau wedi cael eu gwneud gan ganolfan heb gymeradwyaeth i wneud hynny.

Apeliadau

O dan Amod I1 o’r Amodau Cydnabod Safonol, rhaid i gorff dyfarnu sefydlu, cynnal a chydymffurfio â phroses apelio o ran ei holl gymwysterau. Mae’r rhwymedigaeth hon yn parhau i fod yn berthnasol yng nghyswllt canlyniadau a gyhoeddir o dan Amodau’r Fframwaith Rheoleiddio Arbennig. Mae amod I1 yn caniatáu i gorff dyfarnu strwythuro ei broses apelio fel y mae’n ei ystyried orau, ar yr amod ei fod yn bodloni’r gofynion sylfaenol a nodir yn yr Amod.

Bydd Agored Cymru yn caniatáu apeliadau ar y sail ei fod wedi defnyddio gwybodaeth anghywir neu na ddilynwyd gweithdrefnau’n briodol ac yn deg wrth gyrraedd canlyniad a gyfrifwyd.

Mae Cymwysterau Cymru wedi cadarnhau na ddylid cael  cyfle i ddysgwyr herio eu Gradd Asesu Canolfan drwy apêl. Fodd bynnag, gall fod achosion prin lle mae dysgwr yn credu bod rhagfarn neu wahaniaethu yn amlwg wedi effeithio ar Radd Asesu Canolfan. Os oes tystiolaeth o ragfarn wirioneddol, y gallai’r dysgwr ei chyflwyno, yna rhaid i’r dysgwr allu codi hyn gyda’r ganolfan. Gall Agored Cymru ymchwilio i unrhyw dystiolaeth sy’n awgrymu camymddwyn.

Byddai Agored Cymru yn ystyried cywiro canlyniadau pan ddaw ymchwiliad i’r casgliad bod y rhain yn anghywir o ganlyniad i gamymddwyn neu gamweinyddu.

Bydd Agored Cymru yn caniatáu apeliadau lle mae canolfan yn credu ei bod wedi gwneud camgymeriad wrth gyflwyno ei gwybodaeth; neu yn yr un modd, os yw canolfan yn credu ein bod ni wedi gwneud camgymeriad wrth gyfrifo, neilltuo neu roi gradd. 

Rhaid i apêl sy’n cael ei gwneud ar y sail bod canolfan wedi gwneud camgymeriad yn y data a gyflwynodd i Agored Cymru gael ei chefnogi gan dystiolaeth glir bod y ganolfan wedi gwneud camgymeriad.

Rhaid i ganolfannau gael gweithdrefn sy’n caniatáu i ddysgwyr ofyn am adolygiad o benderfyniad y ganolfan i beidio ag apelio i Agored Cymru.

Canlyniadau (graddau wedi’u cyfrifo)

Rydyn ni’n disgwyl i ganlyniadau ein cymwysterau a ddyfernir gan ganlyniadau wedi’u cyfrifo o dan y Fframwaith Rheoleiddio Arbennig gael eu cyhoeddi erbyn canlyniadau Safon Uwch a TGAU fan bellaf, sef 13 a 20 Awst 2020, yn y drefn honno. Gwneir hyn fel na fydd unrhyw ddysgwr sy’n gobeithio symud ymlaen i astudio pellach neu addysg uwch dan anfantais. 

Mae’n bwysig nodi mai dros dro yw graddau asesu canolfannau hyd nes bydd Agored Cymru yn cyhoeddi canlyniadau. Ni ddylai canolfannau roi canlyniadau dros dro i ddysgwyr nes bydd Agored Cymru wedi cyflwyno tystysgrifau.