Dyddiad gweithredu: 1af Awst 2020

Ffioedd gorfodol i aelodau

Ffi

Nodiadau

Cydnabod canolfan - canolfannau newydd

£800.00

Codir ffi safonol na ellir ei had-dalu ar gyfer y broses cydnabod Canolfan a byddwn yn eich anfonebu amdani ar ddechrau'r broses. Mae’n bosib y codir ffioedd ychwanegol os bydd angen cefnogaeth bellach gan Agored Cymru i sicrhau cydymffurfio.

Codir y ffi hon yn lle’r ffi flynyddol ar gyfer canolfannau cydnabyddedig yn ystod y flwyddyn gyntaf maent yn cydweithio â ni.

Ffi flynyddol ar gyfer canolfannau cydnabyddedig

£530.00

Mae’r ffi flynyddol i’w thalu gan bob canolfan gydnabyddedig. Mae hyn yn golygu bod canolfannau yn gallu:

  • cadw eu statws cydnabyddedig
  • darparu unedau a chymwysterau achrededig
  • cael cyngor ar y cwricwlwm
  • cael hyfforddiant wedi’i drefnu a hyfforddiant pwrpasol
  • cael sicrwydd ansawdd allanol (EQA)
  • cael gymorth gwasanaeth cwsmeriaid

 

Ffioedd gorfodol perthnasol i ddysgwyr

Ffi

Nodiadau

Ffi am gredyd

£3.20

Bydd pob credyd a enillir yn cael ei anfonebu. Cysylltwch â’ch rheolwr dynodedig i gael manylion am becynnau hyblyg y gallwn ni eu cynnig i’ch canolfan chi.

Ffi gweithgarwch sylfaenol ar gyfer pob canolfan

£560.00

Mae hyn yn cyfateb i oddeutu 175 credyd. Yn daladwy ymlaen llaw (Awst 2020).

Tystysgrif newydd

£30.00

 

Cymwysterau llawn

 

 

 

 

 

Mae ffioedd ar gyfer cymwysterau unigol ar gael ym mhob Canllaw Cymhwyster.

Gellir dod o hyd i Ganllawiau Cymhwyster ar wefan Agored Cymru (rhowch ddolen i Chwilio am Gymhwyster).

 

Cyflwyno dyfarniadau’n hwyr

£10.00 bob tro mae cwrs yn cael ei gynnal.

Ystyrir bod dyfarniad yn hwyr os derbynnir yr hawliad fwy na 6 mis (182 diwrnod) ar ôl dyddiad gorffen cwrs.

Prawf Cadarnhau – Sgiliau Hanfodol Cymhwyso Rhif a Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu (L1, L2 a L3)

 

£4 y dysgwr  (ar gyfer pob prawf ail-eistedd)

 

Mae’r prawf ail-eistedd cyntaf yn rhad ac am ddim.

 

 

Mynediad i Addysg Uwch

Ffi

Nodiadau

Diploma Mynediad i Addysg Uwch

£140.00 i bob dysgwr

Rhaid cadarnhau pob dysgwr cyn pen 6 wythnos o ddyddiad cychwyn y cwrs.

Dysgwr sy’n cofrestru’n hwyr (42 diwrnod calendr ar ôl y dyddiad mae’r cwrs yn cychwyn, neu hwyrach)

Ffi gofrestru ynghyd â £45.00

(Diploma MAU)

Newidiadau hwyr i’r dewis o’r unedau (84 diwrnod calendr ar ôl y dyddiad mae’r cwrs yn cychwyn, neu hwyrach)

£100.00 i bob rhaglen sy’n cael ei chynnal / carfan

(Diploma MAU)

Newidiadau i’r dyfarniad credyd a/neu raddau unedau ar ôl ardystio

£50.00 fesul newid ac ailgyhoeddi tystysgrif / trawsgrifiad

(Diploma MAU)

Apêl (ni chodir tâl petai’n cael ei chadarnhau)

£50.00

(Diploma MAU)

Gweithgaredd Sicrhau Ansawdd Allanol o bell ychwanegol (fel canlyniad i sancsiwn lefel 2)

£80.00

(Diploma MAU)

Gweithgaredd Sicrhau Ansawdd Allanol ar safle ychwanegol (fel canlyniad i sancsiwn lefel 2)

£250.00

(Diploma MAU)

 

Hyfforddiant

Ffi

Nodiadau

Hyfforddiant a DPP

Codir tâl unigol ar gyrsiau.

Codir tâl am hyfforddiant a digwyddiadau DPP ar y gyfradd a hysbysebir. Mae manylion ynghylch ffioedd canslo a hyfforddiant pwrpasol hefyd ar gael. Gweler ardal Hyfforddiant a Digwyddiadau gwefan Agored Cymru am fanylion

 

Ffioedd eraill a godir ar ganolfannau

Ffi

Nodiadau

Cymeradwyo unedau newydd

Cysylltwch â’ch Rheolwr Canolfan penodedig i gael dyfyn-bris.

 

Sicrwydd ansawdd allanol ychwanegol

£200.00 fesul hanner diwrnod ynghyd â theithio a chynhaliaeth.

Ar gyfer darparu cefnogaeth ychwanegol er mwyn cynnal statws canolfan gydnabyddedig.

Gwaith prosiect / ymgynghori

Ffi i’w thrafod.

 

Marc Ansawdd

Dyfynbrisiau unigol ar gael.

 

 

Sylwch fod Agored Cymru yn cadw’r hawl i godi tâl ar ganolfannau os bydd EQA wedi’i gynllunio yn cael ei ganslo o fewn 72 awr o’r ddigwyddiad.  

Byddwch yn ymwybodol bod Agored Cymru yn cadw'r hawl i godi  4% o dâl ychwanegol ar unrhyw anfonebau a dalwyd yn hwyr.