Dyddiad gweithredu: 1af Awst 2019

Ffioedd Canolfan ar gyfer Aelodau

Ffi

Nodiadau

Cydnabod canolfan - canolfannau newydd

£800.00

Codir ffi safonol na ellir ei had-dalu ar gyfer y broses cydnabod Canolfan a byddwn yn eich anfonebu amdani ar ddechrau'r broses. Mae’n bosib y codir ffioedd ychwanegol os bydd angen cefnogaeth bellach gan Agored Cymru i sicrhau cydymffurfio.

Codir y ffi hon yn lle’r ffi flynyddol ar gyfer canolfannau cydnabyddedig yn ystod y flwyddyn gyntaf maent yn cydweithio â ni.

Ffi flynyddol ar gyfer canolfannau cydnabyddedig

£530.00

Mae’r ffi flynyddol i’w thalu gan bob canolfan gydnabyddedig. Mae hyn yn golygu bod canolfannau yn gallu:

 • cadw eu statws cydnabyddedig
 • darparu unedau a chymwysterau achrededig
 • cael cyngor ar y cwricwlwm
 • cael hyfforddiant wedi’i drefnu a hyfforddiant pwrpasol
 • cael sicrwydd ansawdd allanol (EQA)
 • cael gymorth gwasanaeth cwsmeriaid
     

 

Ffioedd perthnasol i ddysgwyr

Ffi

Nodiadau

Ffi am gredyd

£3.18

Bydd pob credyd a enillir yn cael ei anfonebu. Cysylltwch â’ch rheolwr dynodedig i gael manylion am becynnau hyblyg y gallwn ni eu cynnig i’ch canolfan chi.

Ffi gweithgarwch sylfaenol ar gyfer pob canolfan

£560.00

Mae hyn yn cyfateb i oddeutu 176 credyd. Yn daladwy ymlaen llaw (Awst 2019).

Cymwysterau llawn

Ffioedd cymwysterau unigol ar gael ar gais.

 

 

 

 

Diploma Mynediad i Addysg Uwch

£140.00 I bob dysgwr

 

Dysgwr sy’n cofrestru’n hwyr (42 diwrnod calendr ar ôl y dyddiad mae’r cwrs yn cychwyn, neu hwyrach)

Ffi gofrestru ynghyd â £45.00 i bob dysgwr

(Diploma MAU)

Newidiadau hwyr I’r dewis o’r unedau (84 diwrnod calendr ar ôl y dyddiad mae’r cwrs yn cychwyn, neu hwyrach)

£100.00 i bob rhaglen sy’n cael ei chynnal / carfan

(Diploma MAU)

Ailgyhoeddi tystygrif / trawsgrifiad

£25.00 i bob tystygrif / trawsgrifiad

(Diploma MAU)

Newidiadau i’r dyfarniad credyd a/neu raddau unedau ar ôl ardystio

£50.00

(Diploma MAU)

Apêl (ni chodir tâl petai’n cael ei chadarnhau)

£50.00

(Diploma MAU)

Gweithgaredd Sicrhau Ansawdd Allanol o bell ychwanegol (fel canlyniad I sancsiwn lefel 2)

£80.00

(Diploma MAU)

Gweithgaredd Sicrhau Ansawdd Allanol ar safle ychwanegol (fel canlyniad I sancsiwn lefel 2)

£250.00

(Diploma MAU)

 

 

 

Cyflwyno dyfarniadau’n hwyr

£10.00 bob tro mae cwrs yn cael ei gynnal.

Ystyrir bod dyfarniad yn hwyr os derbynnir yr hawliad fwy na 6 mis (182 diwrnod) ar ôl dyddiad gorffen cwrs.

Cynnal cyrsiau (os oes angen mewnbwn gan dîm Agored Cymru i gynnal cwrs.

£2.00

Ffi bob tro mae’r cwrs yn cael ei gynnal.

Tystysgrif newydd

£25.00

 

 

Hyfforddiant

 

Ffi

Nodiadau

Cyrsiau hyfforddiant wedi’u trefnu

Canolfannau sydd newydd gael eu cydnabod

Mae 4 lle ar y cyrsiau canlynol ar gael am ddim, yn y 12 mis cyntaf ar ôl dod yn ganolfan gydnabyddedig:

 • Cyflwyniad i Sicrhau
 • Ansawdd Mewnol

Cyhoeddir y rhaglen ar wahân.

Cyrsiau hyfforddi wedi’u trefnu/ cefnogaeth ychwanegol 

Canolfannau Cydnabyddedig

Mae’r gefnogaeth ganlynol ar gael am ddim i unrhyw ganolfan gydnabyddedig:

 • Digwyddiad cynefino i Ganolfannau Newydd
 • Cyflwyniad i Brosesau Gweinyddu
 • Brecwastau briffio
 • Cyfarfodydd rhwydwaith canolfannau

Codir y ffi a hysbysebir am bob digwyddiad Hyfforddi a DPP arall – edrychwch ar y wefan i gael manylion.

Bydd yn rhaid talu pob ffi hyfforddi ymlaen llaw er mwyn osgoi unrhyw anghydfod ynghylch canslo neu gyfnewid digwyddiadau.

 

Ffi canslo

Codir ffi sylfaenol o £50 am bob cynrychiolydd sydd ddim yn mynychu unrhyw ddigwyddiad am ddim.
Ni fydd unrhyw ad-daliad lle codir ffi o £50 y person am gwrs.

Ar adegau, bydd amgylchiadau’n codi sy’n golygu bod angen canslo, aildrefnu neu ohirio digwyddiad, oherwydd rhywbeth na ellid ei ragweld.
Mae Agored Cymru yn cadw’r hawl i ganslo cyrsiau pan fo unrhyw amgylchiadau annisgwyl yn codi.

   

Pob cwrs arall 

Bydd mynychwyr yn cael ad-daliad o 50% os byddant yn canslo dim llai na 10 diwrnod gwaith cyn y digwyddiad.

Ni fydd unrhyw ad-daliad i achosion o ganslo a dderbynnir lai na 10 diwrnod gwaith cyn y digwyddiad, nac am beidio â mynychu.

O dan amgylchiadau o'r fath, bydd pob cynrychiolydd yn cael ei arian yn ôl neu cedwir lle yn y digwyddiad pan fydd yn cael ei ad-drefnu.

Cyrsiau hyfforddiant ar gais

 

Os hoffech i ni ddarparu hyfforddiant i chi yn eich lleoliad, cysylltwch â ni i drafod hyn: digwyddiadau@agored.cymru.

 

 

Ffioedd eraill a godir ar ganolfannau

 

Ffi

Nodiadau

Cymeradwyo unedau newydd

Pris fesul uned

Cysylltwch â’ch Rheolwr Canolfan penodedig i gael dyfyn-bris.

 

Sicrwydd ansawdd allanol ychwanegol

Fesul hanner diwrnod

£200.00 ynghyd â theithio a chynhaliaeth.

Ar gyfer darparu cefnogaeth ychwanegol er mwyn cynnal statws canolfan gydnabyddedig.

Gwaith prosiect/ymgynghori

 

Ffi i’w thrafod.

 

Marc Ansawdd

 

Dyfynbrisiau unigol ar gael.