Dyddiad gweithredu: 1af Awst 2018

 

 

Ffioedd Canolfan ar gyfer Aelodau Ffi Nodiadau
Cydnabod canolfan - canolfannau newydd 800.00 Codir ffi safonol na ellir ei hawlio’n ôl ar gyfer y broses cydnabod canolfan a byddwn yn eich anfonebu amdani ar ddechrau’r cais.

Mae’n bosib y codir ffioedd ychwanegol os bydd angen cefnogaeth bellach gan Agored Cymru i sicrhau cydymffurfiad.

Codir y ffi hon yn lle’r ffi flynyddol ar gyfer canolfannau cydnabyddedig yn y flwyddyn gyntaf maent yn cydweithio â ni.
Ffi flynyddol ar gyfer canolfannau cydnabyddedig 530.00 Mae’r ffi flynyddol i’w thalu gan bob canolfan gydnabyddedig. Mae hyn yn golygu bod canolfannau yn gallu:
 • cadw eu statws cydnabyddedig
 • darparu unedau a chymwysterau achrededig
 • cael cyngor ar y cwricwlwm
 • cael hyfforddiant wedi’i drefnu a hyfforddiant pwrpasol
 • cael sicrwydd ansawdd allanol (EQA)
 • cael gymorth gwasanaeth cwsmeriaid
Canolfannau arweiniol mewn partneriaethau Ad-daliad o 10% fesul partner ar y ffi adolygu canolfan hyd uchafswm o 100%.  
Ffioedd perthnasol i ddysgwyr   Ffi Nodiadau
Ffi am gredyd   3.12 Bydd pob credyd a enillir yn cael ei anfonebu. Cysylltwch â’ch rheolwr dynodedig i gael manylion am becynnau hyblyg y gallwn ni eu cynnig i’ch canolfan chi.
Ffi gweithgarwch sylfaenol ar gyfer pob canolfan   560.00 Mae hyn yn cyfateb i oddeutu 180 credyd. Yn daladwy ymlaen llaw (Awst 2018).
Cymwysterau llawn   Ffioedd cymwysterau unigol ar gael ar gais.  
Diploma Mynediad i Addysg Uwch   £130.00 y cofrestriad. Gweler y canllawiau yn y llythyr ffioedd.
Cyflwyno dyfarniadau’n hwyr   £10.00 bob tro mae cwrs yn cael ei gynnal. Ystyrir bod dyfarniad yn hwyr os derbynnir yr hawliad fwy na 6 mis (182 diwrnod) ar ôl dyddiad gorffen cwrs.
Cynnal cyrsiau Os oes angen mewnbwn gan dîm Agored Cymru i gynnal cwrs. 2.00 Ffi bob tro mae’r cwrs yn cael ei gynnal.
Tystysgrif newydd   25.00  
Hyfforddiant   Ffi Nodiadau
Cyrsiau hyfforddiant wedi’u trefnu Canolfannau sydd newydd gael eu cydnabod Mae 4 lle ar y cyrsiau canlynol ar gael am ddim, yn y 12 mis cyntaf ar ôl dod yn ganolfan gydnabyddedig:
  Cyflwyniad i Asesu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Cyflwyniad i Sicrhau Ansawdd Mewnol
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Cyhoeddir y rhaglen ar wahân.
  Canolfannau Cydnabyddedig Mae’r gefnogaeth ganlynol ar gael yn rhad ac am ddim i unrhyw ganolfan gydnabyddedig:
 • Digwyddiad cynefino i Ganolfannau Newydd
 • Cyflwyniad i Brosesau Gweinyddu
 • Brecwastau briffio
 • Cyfarfodydd rhwydwaith canolfannau
Codir y ffi a hysbysebir am bob digwyddiad Hyfforddi a DPP arall – edrychwch ar y wefan i gael manylion.
Bydd yn rhaid talu pob ffi hyfforddi ymlaen llaw er mwyn osgoi unrhyw anghydfod ynghylch canslo neu gyfnewid digwyddiadau.
  Ffi canslo Codir ffi sylfaenol o £50 am bob cynrychiolydd sydd ddim yn mynychu unrhyw ddigwyddiad am ddim.
Ni fydd unrhyw ad-daliad lle codir ffi o £50 y person am gwrs.
Ar adegau, bydd amgylchiadau’n codi sy’n golygu bod angen canslo, aildrefnu neu ohirio digwyddiad, oherwydd rhywbeth na ellid ei ragweld.
Mae Agored Cymru yn cadw’r hawl i ganslo cyrsiau pan fo unrhyw amgylchiadau annisgwyl yn codi.
    Pob cwrs arall Bydd mynychwyr yn cael ad-daliad o 50% os byddant yn canslo rhwng 10 a 5 diwrnod gwaith cyn dechrau’r cwrs. Pan fydd rhywun yn canslo llai na 5 diwrnod gwaith cyn digwyddiad, ni fydd gan fynychwyr hawl i gael ad-daliad. Caiff canolfannau anfon rhywun arall i fynychu’r digwyddiad lle bo hynny’n berthnasol. Pob cwrs – ni roddir ad-daliad am beidio â mynychu.  
Cyrsiau hyfforddiant ar gais   Os hoffech i ni ddarparu hyfforddiant i chi yn eich lleoliad, cysylltwch â ni i drafod hyn: digwyddiadau@agored.cymru.  
Ffioedd eraill a godir ar ganolfannau   Ffi Nodiadau
Cymeradwyo unedau newydd Pris fesul uned Cysylltwch â’ch rheolwr dynodedig i gael pris.  
Sicrwydd ansawdd allanol ychwanegol Fesul hanner diwrnod 200.00 ynghyd â theithio a chynhaliaeth. Ar gyfer darparu cefnogaeth ychwanegol er mwyn cynnal statws canolfan gydnabyddedig.
Gwaith prosiect/ymgynghori   Ffi i’w thrafod.  
Marc Ansawdd   Dyfynbrisiau unigol ar gael.