Lauretta Hughes
Dysgwr

Diploma Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru yn darparu ‘porth’ i fywyd newydd i fam sengl â phump o blant

Ar ôl gadael yr ysgol yn 15 oed heb unrhyw gymwysterau a chred reddfol ei bod yn ‘dwp ac na fyddai’n cyflawni llawer mewn bywyd’ mae mam sengl â phump o blant, Lauretta Hughes, wedi llwyddo, er gwaethaf pob disgwyliad, i ennill Gwobr Dysgwr y Flwyddyn Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru am Ymrwymiad Eithriadol i Astudiaeth. - Roedd Lauretta Hughes, a aned yng Nghaerdydd, a oedd ...
Paige Williams
Dysgwr

Mae'r cymhwyster Symud Ymlaen wedi helpu Paige Williams, sy’n 16 oed, i baratoi ar gyfer bywyd yn y Lluoedd Arfog.

Mae Paige, sy’n ddisgybl 16 oed yn Ysgol Gyfun Treforys yn Abertawe, yn astudio cymysgfa o TGAU, Bagloriaeth Cymru, Trin Gwallt a chymwysterau mewn Lletygarwch ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol. - Yn wreiddiol roeddwn i wedi meddwl gwneud rhywbeth gyda chwaraeon ond mi roddais ir gorau i TGAU Addysg Gorfforol ar ôl i mi gael llawdriniaeth i dynnu fy mhendics oedd yn golygu nad oedd...
Cory Jenkins
Dysgwr

Roedd Cory, sy’n 17 mlwydd oed, ar y ffordd i ennill llond llaw o gymwysterau TGAU yn ei ysgol gyfun pan fu’n rhaid iddo gael amser o'r ysgol yn dilyn damwain. O ganlyniad, roedd ar ei hôl hi gyda’i waith.

Erbyn Blwyddyn 11, roedd cyfraddau presenoldeb Cory yn wael ac, o ganlyniad, ni lwyddodd i ennill y graddau TGAU oedd ei angen arno. “Cefais fy nerbyn ar gwrs Lefel 2 i wneud chwaraeon yn y coleg, a fy newis i chwarae rygbi i academi’r coleg” esboniodd. - Yn anffodus, cafodd Cory ddamwain wrth chwaraer gêm roedd o mor hoff ohoni, lle cafodd gyfergyd. Penderfynodd Cory nad oedd a...
Rhondda Cynon Taf yn Datblygu Dull Dweithredu Arloesol i Ymgysylltu â Dysgwyr
Sector

Rhondda Cynon Taf yn Datblygu Dull Dweithredu Arloesol i Ymgysylltu â Dysgwyr

Mae awdurdod lleol Rhondda Cynon Taf yn Ne Cymru wedi datblygu dull arloesol gan ddefnyddio unedau a chymwysterau Agored Cymru i roi Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid, Cynllun Gweithredu a Strategaeth Genedlaethol Cymru ar gyfer Gwaith Ieuenctid Llywodraeth Cymru ar waith. - Datblygwyd y dull hwn gan Wasanaeth Ymgysylltiad a Chyfranogiad Ieuenctid Rhondda Cynon Taf fel ...
Cyn-ddysgwr Mynediad i Addysg Uwch yn Cael Gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Bydwreigiaeth
Dysgwr

Cyn-ddysgwr Mynediad i Addysg Uwch yn Cael Gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Bydwreigiaeth

Graddiodd Julia Fivash-Henderson o Ogledd Cymru, sy'n fam i ddau o blant ac a arferai fod yn rheolwr yn Body Shop, o Brifysgol Bangor gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Bydwreigiaeth ar ôl llwyddo i gael Diploma Mynediad i Addysg Uwch mewn gwyddor iechyd. - Gadawodd Julia Fivash-Henderson yr ysgol yn 17 oed oherwydd salwch. Roedd wedi rhoir gorau iw gobeithion o fynd ir b...
Roedd y fam i dri, Caroline Read, wedi gweddnewid ei bywyd ar ôl cofrestru ar gwrs nyrsio Mynediad i Addysg Uwch
Dysgwr

Roedd y fam i dri, Caroline Read, wedi gweddnewid ei bywyd ar ôl cofrestru ar gwrs nyrsio Mynediad i Addysg Uwch

A hithau wedi cael ei phlant yn ifanc roedd Caroline Read o Dde Cymru yn dioddef o iselder ac yn methu dod o hyd i unrhyw uchelgais. - Doedd Caroline ddim yn credu bod ennill cymwysterau a chael gyrfa yn opsiwn iddi hi. Gyda phenderfyniad or newydd a chyfarwyddyd gan ei gweithiwr cefnogi, cofrestrodd Caroline ar gyrsiau seicoleg a chwnsela yn ei chanolfan gymunedol leol. Ar ôl c...
Jamie Maidment photo small
Dysgwr

Mynediad i AU yn rhoi tad i ddau o blant ar y cyfle ddilyn gyrfa mewn nyrsio

Ar ôl gadael yr ysgol yn 13 oed, heb ddim cymwysterau, collodd Jamie Maidment reolaeth ar ei fywyd. Roedd Jamie wedi dioddef o broblemau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau. - Pan aned ei ferch yn 2013, roedd Jamie yn benderfynol o newid pethau a dilyn ei uchelgais i fod yn nyrs iechyd meddwl. Ar ôl gwirfoddoli mewn canolfan camddefnyddio sylweddau, sylweddolodd Jamie bod a...
Un o gyn-drigolion Clwyd Alyn yn rhoi trefn ar ei bywyd – diolch i gynllun hyfforddi arloesol
Dysgwr

Un o gyn-drigolion Clwyd Alyn yn rhoi trefn ar ei bywyd – diolch i gynllun hyfforddi arloesol

Rhoddodd Beccie Barnes, merch ifanc 19 oed o Ogledd Cymru, drefn ar ei bywyd yn ddiweddar a chanfod swydd newydd ar ôl ennill cymwysterau achrededig drwy’r rhaglen Agor Drysau, Gwella Bywydau. - Gyda chefnogaeth a chyngor gweithwyr prosiect Clwyd Alyn, syn aseswyr cwbl hyfforddedig, cofrestrodd Beccie ar y rhaglen Agor Drysau a Gwella Bywydau (ODEL). Datblygwyd y rhaglen ODEL, s...
Cymwysterau Lefel Uwch ar Gyfer y Sector Diwylliannol a Chreadigol
Sector

Cymwysterau Lefel Uwch ar Gyfer y Sector Diwylliannol a Chreadigol

Mewn partneriaeth â Sgiliau Creadigol a Diwylliannol, mae Agored Cymru, y corff dyfarnu o ddewis ar gyfer darparwyr addysg a hyfforddiant yng Nghymru, wedi datblygu’r cymwysterau lefel uchaf cyntaf o’u bath ar gyfer sectorau Crefft, Dylunio a Threftadaeth Ddiwylliannol yng Nghymru. - Maer cymwysteraun targedu dysgwyr uchelgeisiol a dawnus yng Nghymru nad oes modd iddynt gael myn...