Ymarfer Proffesiynol

Tudalennau

Ymarfer Proffesiynol

Ymarfer Proffesiynol Dyma rai enghreifftiau: Cymwysterau Rheoli Gwybodaeth a Hysbysrwydd (KIM) syn cefnogir rheini y mae eu rôl yn cynnwys casglu, rheoli, diogelu, ailddefnyddio a rhannu gwybodaeth a hysbysrwydd er mwyn sicrhau canl... Ewch i'r dudalen

GBVDASV

GBVDASV Ymgynghoriad Dogfen Wybodaeth am y Digwyddiad Ymgynghoriar Faes Llafur Hyfforddiant Lefel 4Fframwaith Hyfforddiant Cenedlaethol Llywodraeth Cymruar gyferTrais ar sail Rhywedd, Cam-drin domestig a Thrais Rhywiol Mae Llywodrae... Ewch i'r dudalen

Ymlaen ag Ysgolion

Ymlaen ag Ysgolion Os ydych chinysgol uwchradd, yn uned cyfeirio disgyblion, eich bod ym maes addysg y tu allan ir gwasanaeth ysgolion neun ysgol arbennig ach bod yn un o ganolfannau cydnabyddedig Agored Cymru, byddwch yn elwa on gwasan... Ewch i'r dudalen

Aseswyr

Aseswyr Rhaid i aseswr feddu ar y canlynol: gwybodaeth dda am unedau a chymwysterau Agored Cymru a dealltwriaeth dda ohonynt dealltwriaeth dda o lefel yr uned(au)/y cymhwyster neur cymwysterau syn cael eu cynnig gwybodaeth benodo... Ewch i'r dudalen

Sgiliau Hanfodol ar gyfer Ymarferwyr

Sgiliau Hanfodol ar gyfer Ymarferwyr Mae Tystysgrifau Lefel 3 ar gyfer Ymarferwyr Sgiliau Hanfodol- cymwysterau Rhifedd, Llythrennedd, Llythrennedd Digidol ac ESOL yn rhoir wybodaeth ar sgiliau ymarferol y mae ymarferwyr eu hangen i ase... Ewch i'r dudalen

Canolfannau

Canolfannau Mae ein cymwysteraun cael eu cydnabod yn eang, eu gwerthfawrogi au parchu gan y sector addysg, darparwyr hyfforddiant a chyflogwyr. Rydym yn cynnig dros 6,000 o unedau a 400 o gymwysterau achrededig, syn cael eu cydnabod... Ewch i'r dudalen

Newyddion