Gweledigaeth

Hyrwyddo dysgu gydol oes yng Nghymru.

 

Datganiad Cenhadaeth

Ymddiriedolaeth elusennol a sefydliad cymdeithasol yw Agored Cymru sy'n gweithio mewn partneriaeth i hyrwyddo dysgu, ehangu cyfleoedd a galluogi cynnydd.

Fel sefydliad dyfarnu, mae Agored Cymru wedi ymroi i gydnabod cyrhaeddiad dysgwr drwy gredydau a chymwysterau sy'n hyblyg ac yn ymateb i ofynion unigolion a chymunedau yng Nghymru.

 

Nodau Strategol

Cytunwyd ar y nodau strategol isod yn hydref 2009, ac fe’u cronnwyd o restr hwy y cytunwyd arni gydag aelodau fel rhan o’r broses newid.

  1. Gweithio mewn partneriaeth i ddwyn yr agenda addysgiadol yng Nghymru ymlaen er budd dysgwyr.
  2. Sefydlu Agored Cymru fel y sefydliad dyfarnu y byddai pobl yn ei ddewis i ymateb i flaenoriaethau cymdeithasol ac economaidd, cyfleoedd a sialensiau yng Nghymru.
  3. Agored Cymru fel menter gymdeithasol gynaliadwy.
 

Datganiad Gwerthoedd

Mae'r Genhadaeth a'r Weledigaeth wedi eu hangori yn y Gwerthoedd craidd a ganlyn:

Mae Agored Cymru:

  • Yn credu yn hawl pobl i ennill cydnabyddiaeth am eu cyraeddiadau dysgu ac yn medru cyflawni eu potensial;
  • Parchu ac annog amrywiaeth - o ran dysgwyr a dulliau dysgu, partneriaid a lleoliadau;
  • Yn credu’n angerddol mewn gwneud gwahaniaeth i unigolion, grwpiau a chymunedau;
  • Ag uchelgais i agor cyfleoedd i ddilyniant galwedigaethol a datblygu personol a chymdeithasol;
  • Ag ymrwymiad i arferion busnes moesegol;
  • Ag ymrwymiad i hyrwyddo'r iaith a'r diwylliant Cymraeg;
  • Ag ymrwymiad i ddatblygu ei weithlu medrus ei hun yn unol â'r gwerthoedd uchod.