Dyfarnu MBE i gyn Is-bennaeth Coleg a Chyfarwyddwr Corff Dyfarnu

Web_Canvas_Katy_Burns.png

Mae ymgynghorydd addysg adnabyddus ac arweinydd Addysg Bellach sy’n frwd dros ysbrydoli pobl i gyrraedd eu potensial wedi cael MBE.

Cafodd Katy Burns, Cyfarwyddwr ar Fwrdd Agored Cymru, ei hanrhydeddu am ei gwasanaethau i addysg ôl-16 a dysgu oedolion yn y gymuned yng Nghymru.

Gyda dros 30 o flynyddoedd mewn addysg ôl-16 dechreuodd Katy ar ei gyrfa mewn Addysg Bellach yng Ngholeg Gwent. Ar ôl gweithio mewn amrywiaeth o swyddi, o ddarlithydd i Gyfarwyddwr Campws, daeth yn Is-bennaeth gyda chyfrifoldeb ar draws y cwricwlwm, sicrhau ansawdd, masnachfraint y pum sir ar gyfer Dysgu Oedolion yn y Gymuned, a'r ganolfan ranbarthol ar gyfer Dysgu Cymraeg i Oedolion.

Ers iddi ymddeol o’r coleg yn 2007, mae Katy wedi ymgymryd ag amrywiaeth o brosiectau a swyddi fel ymgynghorydd yng Nghymru, yn Lloegr ac yn yr Alban. Mae nifer o'r rhain wedi golygu adolygu a datblygu’r cwricwlwm a phrosesau sicrhau ansawdd.

Drwy ColegauCymru, mae Katy wedi hwyluso nifer o rwydweithiau rheolwyr Addysg Bellach, wedi arwain a gweithio ar ystod o brosiectau a ariannwyd gan y llywodraeth, ac wedi helpu i ddatblygu polisïau a strategaethau.  Arweiniodd y prosiect i ennill cydnabyddiaeth i Agored Cymru fel Corff Dyfarnu Fframwaith Cymwysterau a Chredydau.

Dywedodd Katy Burns ei bod hi’n ‘anrhydedd mawr’ cael MBE.

Meddai: “I mi, mae’r cyfan yn ymwneud â gwaith tîm - gweithio yn y sector ôl-16 ar gyfer y sector.  Ein nod ar y cyd fu gwneud ein gorau glas ar gyfer dysgwyr ôl-16, gan roi iddynt y gefnogaeth, y cyfarwyddyd a'r hyfforddiant sydd eu hangen arnyn nhw er mwyn cael y cyfle gorau i lwyddo.”

“Mae’r anrhydedd hwn yn cydnabod nid yn unig y gwaith ydw i wedi’i wneud, ond cyfraniadau hael fy nghydweithwyr hefyd. Rwyf wedi cael cefnogaeth anhygoel gan gynifer o bobl dros y 30 blynedd diwethaf, sydd wedi gweithio gyda fi ar brosiectau a datblygu a hwyluso rhwydweithiau ar draws Cymru."

Dywedodd prif weithredwr Agored Cymru, Kevern Kerswell: “Mae hyn yn adlewyrchu gwaith caled ac ymroddiad enfawr Katy dros nifer o flynyddoedd i addysg a sgiliau ôl-16 yng Nghymru, yn enwedig o ran cymwysterau a’r cwricwlwm."

 

Eitemau newyddion eraill