Bwriad y wybodaeth isod yw darparu cymorth i Diwtoriaid Derbyn Addysg Uwch.

Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i’r wybodaeth rydych yn chwilio amdani, cysylltwch â Victor Morgan, y Rheolwr Mynediad i Addysg Uwch.


Beth yw manteision y Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch newydd i Gymru Gyfan?

Bydd y cymwysterau newydd yn:

  • gwella'r trefniadau safoni a chymharu ar gyfer cymwysterau Mynediad i Addysg Uwch – bydd hyn o fudd i ddysgwyr, canolfannau a phrifysgolion
  • caniatáu mwy o ymateb i flaenoriaethau cenedlaethol
  • cydymffurfio â manyleb newydd yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (QAA) ar gyfer Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch.

Lle alla’ i gael gwybodaeth am y fanyleb QAA newydd ar gyfer Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch a thariff UCAS?

Ewch i wefan QAA.

Mynediad i AU: Gwybodaeth am Dderbyniadau i Addysg Uwch - Sleidiau Cyflwyno.

Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Pecyn i staff derbyniadau AU.


A yw’r grŵp targed wedi newid?

Mae’r Diploma Mynediad i Addysg Uwch yn paratoi dysgwyr ar gyfer astudio yn y brifysgol.

Y grŵp targed o hyd yw’r dysgwyr hynny nad ydynt o bosibl wedi ennill llawer o gymwysterau, os o gwbl, a hynny oherwydd amgylchiadau cymdeithasol, addysgol neu unigol, a dysgwyr sy’n dymuno mynd i brifysgol oherwydd eu bod yn newid gyrfa.


Beth yw’r Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch newydd?

Mae 16 Diploma.

Mae pob diploma wedi cael ei ddatblygu ar y cyd â cholegau addysg bellach a phrifysgolion yng Nghymru.

Read more.


Beth yw strwythur y cymwysterau ar gyfer y Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch newydd?

15 credyd o bynciau heb fod yn rhai academaidd – e.e., cyfathrebu, mathemateg a/neu sgiliau astudio             

Bydd y credydau hyn ar lefel 2 neu lefel 3 heb eu graddio.

A

45 credyd o feysydd pwnc academaidd Lefel 3 wedi eu graddio.

Mae rheolau cyfuno ar gyfer pob cymhwyster, sy’n pennu pa fodiwlau (grwpiau o unedau cysylltiedig) all gyfrif tuag at y Diploma.


Pryd y bydd y Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch newydd yn cael eu cynnig?

Bydd pob dysgwr sydd wedi’i gofrestru ar gyrsiau MAU o fis Medi 2014 ymlaen yn dilyn y manylebion newydd. 

Ond bydd dysgwyr sydd wedi’u cofrestru ar gyrsiau rhan-amser cyn mis Medi 2014 yn defnyddio’r ‘hen’ fanyleb i gwblhau eu hastudiaethau.


Sut y bydd hyn yn effeithio ar ‘gynigion’ prifysgol i ddysgwyr?

Bydd dysgwyr sy’n dilyn y Diplomâu newydd yn cael 45 credyd wedi’u graddio ar Lefel 3. 

Felly dim ond ar sail 45 gradd lefel 3 y bydd cynigion yn bosibl.


Beth yw'r trefniadau ar gyfer derbyn cymwysterau eraill ar wahân i TGAU?

Cytunir ar gymwysterau eraill heblaw TGAU lle nad yw llwyddiant TGAU yn ofyniad ar gyfer mynediad i broffesiwn yn y dyfodol yn unig. 

Dyma’r pynciau sy’n gofyn am gymhwyster TGAU ar hyn o bryd:

  • Gwaith cymdeithasol
  • Iaith a Lleferydd
  • Maetheg a Deieteg
  • Podiatreg
  • Addysgu (yn Lloegr)

*Nid yw hon yn rhestr gyflawn. Dylai dysgwyr a chanolfannau yn cael eu cynghori i gysylltu â thiwtoriaid derbyn am arweiniad pellach.

Os bydd dysgwyr yn bwriadu astudio a/neu weithio yn Lloegr ar unrhyw bryd yn eu gyrfa cânt eu cynghori i gael gradd B TGAU mewn mathemateg a Saesneg a gradd C mewn gwyddoniaeth.

Rhaglenni Gradd BA (SAC) a TAR

Bydd Sefydliadau Addysg Uwch yng NGHYMRU yn derbyn 12 credyd Lefel 2 mewn mathemateg a Saesneg/cyfathrebu ynghyd â thri chredyd Lefel 3 yn lle’r radd B TGAU sy’n ofynnol.

Y gofynion mynediad o ran gwyddoniaeth yw gradd C TGAU, ond mae 12 credyd ar Lefel 2 mewn pynciau gwyddoniaeth yn dderbyniol hefyd.

Rhaglenni gradd eraill

Mae modd derbyn 12 credyd ar Lefel 2 mewn mathemateg a Saesneg/cyfathrebu yn y rhan fwyaf o achosion os gradd C TGAU mewn mathemateg a Saesneg yw’r gofynion mynediad cyffredinol.

Gellir ennill rhai o’r credydau hyn o fewn y diploma Mynediad i Addysg Uwch, ond oherwydd bod credydau Lefel 2 yn brin yn y fanyleb newydd, efallai y bydd yn rhaid i ddysgwyr ennill credydau ychwanegol drwy’r Sgiliau ar gyfer Cymwysterau Astudio Pellach.

(*Rhoddir tystysgrif ar wahân i dystysgrif Diploma MAU am gyflawni’r unedau hyn.)

Nodwch, gall Darparwyr Addysg Uwch a chanolfannau unigol gytuno ar drefniadau eraill.

Dylai dysgwyr gysylltu â thiwtoriaid derbyn ar ddechrau eu cwrs astudio i gadarnhau eu bod yn ymwybodol o ofynion mynediad y Darparwyr Addysg Uwch unigol.


Sut y gallaf i (neu fy nhîm) gynnig neu gyfrannu at newidiadau/ychwanegiadau i’r Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch ar gyfer Cymru Gyfan?

Byddwn yn cwrdd â staff Darparwyr Addysg Uwch yn rheolaidd i gasglu barn am y Diplomâu sy’n bodoli’n barod ac am y potensial i ddatblygu Diplomâu newydd.

Os ydych chi, neu aelod o’ch tîm, yn awyddus i fod yn rhan o’r gwaith i siapio’r diploma Mynediad i Addysg Uwch yng Nghymru, cysylltwch ag Reolwr Mynediad i AU Agored Cymru, Victor Morgan.