Datblygu Cymunedol

Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd

Archwilio Gofalu am Anifeiliaid

Archwilio Arlwyaeth

Archwilio Diwydiannau Creadigol

Archwilio Garddwriaeth

Archwilio Galwedigaethau

Archwilio Manwerthu a Gweinyddu

Archwilio Galwedigaethau Gweithdai

Sgiliau’r Diwydiant Lletygarwch

Addysg Bersonal a Chymdeithasol

Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Paratoi i Warchod Plant

Sgiliau Annibyniaeth (Symud Ymlaen)

Cymru, Ewrop a’r Byd

Addysg sy'n Gysylltiedig â Gwaith

Addysg sy’n Gysylltiedig â Gwaith

Cyfranogiad Pobl Ifanc

Ymarfer Cyfieithu ar y Pryd

Sgiliau ar gyfer Astudiaethau Pellach

Ymarfer Cyfieithu

Cyngor ac Arweiniad yng Nghymru

Gweinyddu Busnes

Rheoli Treftadaeth Ddiwylliannol

Gwasanaeth Cwsmer

Dadansoddi Data

Cymorth Cymwysiadau Digidol

Datblygu Cynnwys Digidol

Datblygu Cynnwys Digidol

Telathrebu Digidol

Gwasanaethau sy’n Gysylltiedig â Chyflogaeth yng Nghymru

Gwybodeg Iechyd

Gwasanaethau Cymorth Gofal Iechyd

Gweithwyr Proffesiynol Diogelwch Gwybodaeth

Seilwaith TG

Datblygu Atebion TG

Sgiliau Defnyddiwr TG (ITQ)

Arwain y gwaith o Sicrhau Ansawdd Mewnol Arferion a Phrosesau Asesu

Dysgu a Datblygu

NVQ mewn Arwain Gweithgareddau

Diploma NVQ mewn Gweinyddu Busnes

Cefnogaeth Therapi Galwedigaethol

Cymorth Patholeg

Rheoli Casgliadau Proffesiynol

Rheoli Prosiectau

Egwyddorion Gweinyddiaeth Busnes

Cymraeg ail iaith: Defnyddio’r Gymraeg yn y Gweithle

Cymraeg Ail Iaith: Defnyddio'r Gymraeg yn y Gweithle - Sgiliau Derbynfa

Cymraeg Ail Iaith: Defnyddio'r Gymraeg yn y Gweithle - Ceisiadau ac Anghenion

Cymraeg Ail Iaith: Defnyddio'r Gymraeg yn y Gweithle - Deall Iechyd a Diogelwch

Cymraeg Ail Iaith: Defnyddio'r Gymraeg yn y Gweithle - Defnyddio Terminoleg Cysylltiedig â Gwaith

Cymraeg Iaith Meithrin ar gyfer Ymarferwyr Blynyddoedd Cynnar

Asesu Cymhwysedd yn yr Amgylchedd Gwaith

Asesu Cyrhaeddiad Galwedigaethol

Asesu Cyrhaeddiad sy’n gysylltiedig â Galwedigaeth

Addysg a Hyfforddiant

Ymarferwyr Sgiliau Hanfodol (Llythrennedd Digidol)

Ymarferwyr Sgiliau Hanfodol (Llythrennedd)

Ymarferwyr Sgiliau Hanfodol (Rhifedd)

Sicrhau Ansawdd Prosesau ac Arferion Asesu yn Fewnol

Anogwr Dysgu

Cymorth Dysgu i Oedolion a Phobl Ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol

Cymorth Dysgu i Blant a Phobl Ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol

Arsylwi ar Ymarfer Dysgu

Cefnogi Oedolion a Phobl Ifanc gyda Sgiliau Hanfodol

Deall y gwaith o Sicrhau Ansawdd Prosesau ac Arferion Asesu yn Fewnol

Deall Egwyddorion ac Arferion Asesu

Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Digidol

Adfer Afonydd

Sgiliau Hanfodol Cymhwyso Rhif

Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu

Sgiliau Hanfodol Cyflogadwyedd

Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cymhwyso Rhif

Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu

Cyngor, Arweiniad a Gwasanaethau sy’n gysylltiedig â Chyflogaeth yng Nghymru

Ymarferwyr Cynorthwyol mewn Sgrinio Mamograffeg (Cymru)

Rheoli Mân Anafiadau yn Annibynnol (Cymru)

Cymorth Gofal Iechyd Clinigol yng Nghymru

Cynorthwywyr Sgrinio Llygaid Diabetig (Cymru)

Cymorth Dietegol

Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith

Gwasanaethau Cyfleusterau ar gyfer Gofal Iechyd yng Nghymru

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

Hanfodion Sgrinio Iechyd (Cymru)

Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion a Phlant a Phobl Ifanc), Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant - Cymru a Gogledd Iwerddon

Iechyd Meddwl Mamau a Babanod

Cymorth Mamolaeth a Phediatreg yng Nghymru

Sgrinio Clyw Babanod (Cymru)

Cefnogaeth Therapi Galwedigaethol yng Nghymru

Cymorth Amdriniaethol yng Nghymru

Cymorth Ffisiotherapi yng Nghymru

Cymorth Podiatreg ar gyfer Cynorthwywyr a Thechnegwyr Podiatreg

Cymorth Gofal Iechyd ym maes Gofal Sylfaenol (Ymarfer Cyffredinol Cymru)

Cymorth Adsefydlu (Cymru)

Sgiliau Ymchwil a Gwerthuso ar gyfer Ymarfer Gofal Iechyd

Cymorth Therapi Lleferydd ac Iaith (Cymru)

Cadernid Amlasiantaeth Strategol

Cynrychiolwyr Iechyd a Diogelwch Undebau Llafur

Cynrychiolwyr Undebau Llafur

Iaith Arwyddion Prydain

Sgrinio am Ymlediad Aortaidd yn yr Abdomen (Cymru)

Diwinyddiaeth Gristnogol

Cymorth Delweddu Clinigol (Cymru)

Hyfforddiant i Hyfforddwyr Beicio

Dairy Industry Operations

Darparu Hyfforddiant Gwaith Chwarae Deinamig

Graddio Llygaid Diabetig (Cymru)

Ffotograffiaeth Llygaid Diabetig (Cymru)

Cymorth Gofal Brys Cymru

Ymarferwyr Arbenigol Ysbridoli Sgiliau

Hanfodion Offthalmoleg (Cymru)

Rheoli Gofal Iechyd

Ymarfer Myfyriol ym maes Gofal Iechyd

Sgiliau Byw'n annibynnol

Sgiliau Byw’n Annibynnol

Cyflwyniad i Golonograffeg CT

Dysgu yn yr Awyr Agored

Rheoli Cynlluniau Chwarae Gwyliau yng Nghymru

Cyfryngu

Mentora Cymheiriaid Iechyd Meddwl

Arferion Gwaith Chwarae

Gwaith Chwarae: Rhoi Egwyddorion ar Waith

Adweitheg i Ymarferwyr

Gwasanaethau Gweinyddol a Derbynfa Gofal Sylfaenol

Addysg Grefyddol: Tyfu mewn Rhinwedd a Llythrennedd Crefyddol

Gweithredu Adferol

Cymryd Rheolaeth dros Nwyddau

Egwyddorion a Gweithrediadau Dronau (awyrennau bach di-griw)

Diploma yn Rhaglen Cadetiaid y Coleg Nyrsio Brenhinol

Ymarferwyr Cynorthwyo Therapi

Deall Diogelu

Gwirfoddoli yn y Sector Camdriniaeth Ddomestig a Thrais Rhywiol

Lles mewn Ymarferwyr Natur

Gweithio gyda Rhieni a Gofalwyr i Ddatblygu Sgiliau Magu Plant

Ymarfer Gwaith Ieuenctid (Cymru)

Egwyddorion Gwaith Ieuenctid (Cymru)