Trefniadau Arweinyddiaeth

Mae’r Prif Swyddog Gweithredol Kevern Kerswell wedi cyhoeddi y bydd yn gadael Agored Cymru ddiwedd mis Awst 2020.

Ymunodd Kevern â’r sefydliad yn 2015 fel Cyfarwyddwr Ansawdd, Safonau a Rheoleiddio cyn dod yn Brif Swyddog Gweithredol yn 2017.  Yn ystod y cyfnod hwn mae wedi darparu’r twf, y sefydlogrwydd, y cyfeiriad strategol a’r arweinyddiaeth sydd wedi sicrhau bod Agored Cymru yn parhau i ddiwallu anghenion ei holl ddysgwyr ledled Cymru. Mae ei angerdd dros godi safonau a mynd i’r afael ag anfantais wedi creu sylfeini cryf a fydd o fantais i’r sefydliad ymhell i’r dyfodol. Yn ystod ei gyfnod fel Prif Swyddog Gweithredol mae Agored Cymru wedi symud i’r 5 corff dyfarnu uchaf ar gyfer y cymwysterau galwedigaethol a ddyfernir yng Nghymru.

Dywedodd John Graystone, Cadeirydd y Bwrdd: 

Mae Kevern wedi cyfrannu’n sylweddol at ddatblygu Agored Cymru i fod yn gorff dyfarnu arloesol a llwyddiannus iawn yng Nghymru. Rwyf wedi bod yn ddigon ffodus i gael gweithio’n agos gyda Kevern dros nifer o flynyddoedd fel uwch-reolwr a phrif weithredwr. Rwy’n dymuno pob llwyddiant iddo yn ei rôl newydd.

Mae Bwrdd Agored Cymru wedi penodi Darren Howells yn Brif Weithredwr Dros Dro.  Ymunodd Darren ag Agored Cymru yn 2019 fel Dirprwy Prif Swyddog Gweithredol ac mae ganddo lawer o brofiad yn y sector cyrff dyfarnu.  Bydd Darren yn cael ei gefnogi gan Joanne Creeden  a fydd yn dod yn Ddirprwy Brif Weithredwr ac yn Swyddog Cyfrifol Dros Dro.  Mae’r rhain yn swyddi dros dro a byddant yn dod i rym ar 1 Medi 2020.  Bydd rhagor o gyhoeddiadau ynghylch unrhyw benodiad parhaol yn cael ei wneud maes o law.

Dywedodd Kevern Kerswell:

Mae arwain tîm Agored Cymru wedi bod yn brofiad gwerth chweil.  Rwy’n falch ein bod wedi cynyddu ein cyfran o’r farchnad cymwysterau yng Nghymru a’n bod wedi tyfu’n sylweddol ar draws ein holl gynnyrch a gwasanaethau.  Mae Agored Cymru yn dal i ddatblygu cymwysterau newydd a chyffrous sy’n diwallu gofynion penodol amrywiaeth o sectorau ac mae’n ased i’r dirwedd addysg a hyfforddiant yng Nghymru.  Rwy’n arbennig o ddiolchgar i’r Bwrdd, y staff a’m cydweithwyr ar yr Uwch Dîm Rheoli a oedd wedi golygu bod fy ngwaith yn bleser.  Bydd Darren a Jo yn defnyddio eu sgiliau a’u profiad sylweddol i sicrhau bod Canolfannau Agored Cymru yn parhau i fwynhau lefelau heb eu hail o gefnogaeth cwsmeriaid.

Eitemau newyddion eraill