Achlysur Dathlu Comisiynwyr Ifanc a Lansio Rhaglen Achredu Comisiynwyr Ifanc

Wythnos yma cynhaliodd 4C’s achlysur o ddathlu a lansio Rhaglen Achredu’r Comisiynwyr Ifanc yn y Senedd. Mae 4C’s yn rheoli Fframwaith Cymru Gyfan ar gyfer Darparu Gwasanaethau Gofal Maeth a Fframwaith Cymru Gyfan ar gyfer Darparu Gwasanaethau Gofal Preswyl i Blant a Phobl Ifanc.

Mae’r Comisiynwyr Ifanc wedi chwarae rhan annatod mewn nifer o brosiectau 4C ers 2017. Mae eu cyfranogiad yn sicrhau bod llais pobl ifanc wrth wraidd eu gwaith i gefnogi comisiynu, gofal o ansawdd da a chanlyniadau gwell i'r holl blant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal.

Mae Agored Cymru wedi gweithio mewn partneriaeth â 4C’s a Plant yng Nghymru i ddatblygu modiwlau dysgu achrededig sy’n cydnabod yn ffurfiol gyfraniad y Comisiynwyr Ifanc. Lansiwyd Rhaglen Achredu Comisiynwyr Ifanc yn ffurfiol heddiw wrth godi ymwybyddiaeth o'r rhaglen gynhwysol hon a'r cyfleoedd i'r plant sy'n derbyn gofal ddatblygu eu sgiliau comisiynu.

Cymerwch olwg ar y modiwlau a lansiwyd heddiw!

 

Mewn blwyddyn o ben-blwyddi, 30ain blwyddyn o Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (UNCRC) a 10fed flwyddyn o Agored Cymru fel corff dyfarnu, mae Agored Cymru yn ailddatgan ei ymrwymiad i wireddu hawliau pobl ifanc yng Nghymru. Ers ei ddechreuad, mae Agored Cymru wedi arwain ar yr achrediad a’r cymwysterau ar gyfer hawliau plant a phobl ifanc yng Nghymru a byddwn yn parhau i wneud hynny trwy raglen achredu comisiynwyr ifanc, cymwysterau arweinwyr ifanc a chefnogaeth ar gyfer y Gwobrau Cyflawniad Ieuenctid.

Cynhaliwyd yr achlysur gan Vikki Howells; Aelod Cynulliad dros Cynon, a mynychwyd gan y Gweinidog Julie Morgan; Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Roedd y Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol hefyd yn bresennol i gefnogi'r achlysur.

Mynychodd Comisiynwyr ifanc o bob rhan o Gymru - roedd yn wych i glywed yn uniongyrchol oddi wrthynt beth mae bod yn fodd Gomisiynydd Ifanc a'r manteision y maent yn ei brofi.

Gellir gweld y tri modiwl a lansiwyd heddiw yma i gael mwy o wybodaeth.

Eitemau newyddion eraill