Dadansoddwch hyn! Dadansoddi Cymdeithasol yw'r sgil newydd sydd ei angen i lwyddo yn ein byd sy'n cael ei yrru gan ddata

Alan Smith, Judith Archer, Rhys Jones

Dadansoddwch hyn! Dadansoddi Cymdeithasol yw'r sgil newydd sydd ei angen i lwyddo yn ein byd sy'n cael ei yrru gan ddata

Dadansoddi Cymdeithasol yw'r ymchwiliad gwyddonol o gymdeithas drwy ddefnyddio technegau ystadegol /dadansoddi. Gyda'r cynnydd mewn cyfryngau cymdeithasol mae wedi cael ei ddefnyddio gan fusnesau mawr i gasglu gwybodaeth, er enghraifft i adnabod, rhagweld, ac ymateb i ymddygiad defnyddwyr. Gall fod yn arbennig o berthnasol i yrfa mewn gofal cymdeithasol, iechyd cyhoeddus neu lywodraeth leol a chenedlaethol. Mae Prifysgol Caerdydd ac Agored Cymru yn datblygu unedau newydd o'r enw Dadansoddeg Gymdeithasol, ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o ddiplomâu Mynediad i Addysg Uwch yng Nghymru.

Er bydd sgiliau allweddol mewn meysydd megis rhifedd a llythrennedd bob amser yn uchel ar restr unrhyw ddarpar gyflogwr, mae yna alw mawr gan fusnesau mawr ar y gallu i brosesu a gwerthuso data yn feirniadol.

Archwiliodd Alan Smith o gorff dyfarnu Cymraeg Agored Cymru, y bwlch sgiliau hwn mewn Dadansoddeg Gymdeithasol ochr yn ochr â Phrifysgol Caerdydd, ac mae'r gwaith hwn bellach yn cael ei ddatblygu fel rhan o'r berthynas hir sefydlog rhwng y ddau sefydliad.

Mae dysgwyr sy’n cael mynediad at ystod o gyrsiau a gynlluniwyd i’w helpu i gael gyrfa neu fynediad i addysg uwch yn awr yn medru dysgu hanfodion Dadansoddiad Cymdeithasol fel rhan o'u hastudiaethau diolch i'r datblygiad arloesol hwn.

Mae Judith Archer, Rheolwr Datblygu ac Arbenigedd Cwricwlwm ar gyfer Sgiliau Hanfodol Argoed Cymru yn dweud: "Mae hyn oll yn ymwneud â math gwahanol o ddata mae gwyddonwyr cymdeithasol yn ei ddefnyddio i wneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth. Mae angen i’r data cywir gael ei ddadansoddi yn y ffordd fwyaf ystyrlon a gwerthuso'r canlyniadau yn ofalus. Gellir ei ddefnyddio, er enghraifft, i archwilio effeithiolrwydd ymgyrchoedd iechyd y cyhoedd; fel diwrnodau cenedlaethol dim ysmygu neu hyrwyddo bwyta'n iach. Mae angen i chi asesu a fu newidiadau yn ymddygiad y cyhoedd ar draws y boblogaeth ac a yw hyn yn ganlyniad i'r ymgyrch neu ddylanwadau allanol eraill. "Os ydych yn aros i feddwl am y peth, rydych yn aml yn gweld ystadegau wedi'u hargraffu ac efallai y byddwch yn cwestiynu sail eu canfyddiadau; o ble maen nhw'n cael yr ystadegau? Yn y blynyddoedd diwethaf mae ystadegau wedi cael eu cyflwyno sy'n dangos bod gan bobl sy’n cael eu derbyn i'r ysbyty ar y penwythnos cyfradd goroesi is. Rhaid archwilio’r ystadegau ychydig yn fanylach. A yw'n wir ei bod yn llai diogel neu a ydych yn syml yn fwy tebygol o fynd i mewn i'r ysbyty ar y penwythnos os ydych yn wirioneddol sâl?"

Gan weithio gyda Phrifysgol Caerdydd, mae Agored Cymru wedi datblygu unedau o ddysgu sydd yn seiliedig ar Ddadansoddi Cymdeithasol a fydd ar gael naill ai drwy ei Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch neu unedau sy’n sefyll ar ben eu hunain ac y gellir eu defnyddio ar gyrsiau eraill. Meddai Mrs Archer: "Rydym yn ceisio cynnwys dadansoddiad cymdeithasol mewn llawer o wahanol gyrsiau. Er enghraifft, byddai'n ddelfrydol fel un o'r pynciau ar gwrs gwyddorau cymdeithasol." Ynglŷn â’r cysylltiad arloesol gydag academyddion yn y brifddinas dywed: "Mae gennym gytundeb gweithio gyda Phrifysgol Caerdydd i geisio ehangu'r defnydd o Ddadansoddi Cymdeithasol. Mae'n dda i ni gan ei fod yn dangos bod addysg uwch yn barod i weithio gyda ni ac yn gwerthfawrogi ein sgiliau ac arbenigedd. Mae Prifysgol Caerdydd yn cael ei weld fel un o'r goreuon yn y Deyrnas Unedig ac yn sicr y gorau yng Nghymru."

Gan egluro'r angen am gymhwyster o'r fath mae hi'n dweud: "Mae wedi cael ei ddatblygu i fynd i'r afael â'r galw cynyddol gan gyflogwyr yn y sector cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector i gael graddedigion gwyddorau cymdeithasol sy’n feintiol-llythrennog ac yn gymwys, fel rhan o'r fenter Q-Step. Dechreuom gydag uned generig, ond rydym

Eitemau newyddion eraill