Dysgu yn y Gwaith

Tudalennau

Ymarfer Proffesiynol

Ymarfer Proffesiynol Dyma rai enghreifftiau: Cymwysterau Rheoli Gwybodaeth a Hysbysrwydd (KIM) syn cefnogir rheini y mae eu rôl yn cynnwys casglu, rheoli, diogelu, ailddefnyddio a rhannu gwybodaeth a hysbysrwydd er mwyn sicrhau canl... Ewch i'r dudalen

Datblygiad Galwedigaethol

Datblygiad Galwedigaethol Yn ogystal âr cymwysterau sydd wedi cael eu strwythuro i ateb gofynion y fframwaith prentisiaethau, rydym yn cynnig cymwysterau llai y gellir eu defnyddion hyblyg ar gyfer modelau gweithio gwahanol. Cymwystera... Ewch i'r dudalen

Cyfeirio

Cyfeirio Fodd bynnag, gall canolfannau argymell bod dysgwr yn cael ail gyfle i ailgyflwyno gwaith drwyr broses atgyfeirio. Mae modd atgyfeirio dysgwyr sydd wedi cyflwyno gwaith ar ôl y dyddiad cau ac sydd wedi methu â bodloni un neu... Ewch i'r dudalen

Addysg Gysylltiedig a Gwaith

Addysg Gysylltiedig â Gwaith Maer cymwysterau yn bodloni gwahanol themâu Gyrfaoedd ar Byd Gwaith: cyrhaeddiad personol; chwilio am wybodaeth; deall y byd gwaith; arweiniad; a gwneud penderfyniadau au rhoi ar waith. Maer cymwysterau ... Ewch i'r dudalen

Egwyddorion Asesu

Egwyddorion Asesu Rhaid i bob asesiad gynhyrchu canlyniadau sydd yn: ddilys: mae tystiolaeth yr asesiad yn bodlonir holl feini prawf asesu ar holl ganlyniadau dysgu gwreiddiol: gwaith y dysgwr ei hun ywr gwaith i gyd dibynadw... Ewch i'r dudalen

Hanes

Hanes Mae gan Agored Cymru draddodiad anrhydeddus mewn datblygu cyrsiau Mynediad i Addysg Uwch, y Mudiad Rhwydwaith Coleg Agored (RhCA) a chredyd yng Nghymru. Ers y 18 myfyriwr cyntaf i ennill credydau yng Nghlwyd yn 1990, mae dros 6 m... Ewch i'r dudalen

Newyddion

Dathlu Wythnos Addysg Oedolion

Maer ymgyrch yn cael ei chynnal mewn 55 o wledydd, a bob blwyddyn mae dros 10,000 o oedolion yng Nghymru yn cymryd rhan yng ngweithgareddau Wythnos Addysg Oedolion. Bwriad yr ymgyrch yw codi ymwybyddiaeth o werth addysg oedolion, dathlu... Ewch i'r eitem

Cynllun Nyrsio Cadét Tywysog Cymru

Cynhaliwyd peilot ar draws Cymru eleni, gydar bwriad o ehangu i ardaloedd eraill or DU yn y dyfodol, maer cynllun yn ceisio galluogi pobl ifanc i wneud cyfraniad ystyrlon i iechyd a lles yng Nghymru, ac i gymdeithas yn gyffredinol. Bydd... Ewch i'r eitem

Dogfennau

Cyhoeddwyd
Mae’n bleser gennym groesawu ein Dilyswyr Allanol Mynediad i Addysg Uwch sydd newydd gael eu penodi – Rebecca Bennett Wilding, Bethan Norman a Jeremy Edwards. Byddant yn dechrau ar eu gwaith allanol ym mis Medi 2016.

Cyhoeddwyd
Mae Agored Cymru yn ymwybodol bod dysgwyr Mynediad i Addysg Uwch (Mynediad i AU) wedi wynebu, neu yn wynebu, rhwystrau sylweddol yn ystod eu llwyddiant addysgol. Yn aml iawn, mae ganddynt gyfrifoldebau gofalu a/neu maent yn gweithio yn ystod y cyfnod pan maent yn astudio, felly maent yn aml yn wynebu cryn dipyn o galedi ariannol o ganlyniad i’w penderfyniad i ddychwelyd i fyd addysg.

Astudiaethau Achos